URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA POSLOVNE NAMJENE K-3 ŠOIĆI (UPU – K3)