Uređenje luke otvorene za javni promet – Podurinj

U Kostreni se intenzivno radi i na moru i na kopnu! Osim komunalne infrastrukture, krenuli su intenzivni radovi i na uređenju luka i lučica. Tako se u luci otvorenoj za javni promet „Podurinj“, krenulo s opsežnim radovima na sanaciji platoa i rive. Izvedbenim projektom predviđeno je uređenje površine od 711,00 m2 postojećeg platoa.

Na dijelu platoa koji nije asfaltiran izradit će se novi tamponski sloj u ravnini s postojećim asfaltiranim dijelom platoa i uklopiti s okolnim terenom, dok će se na asfaltiranom dijelu staviti novi sloj asfalta i sanirati parapetni zid koji ga okružuje. Novi parapetni zid izradit će se i s južne strane platoa. Dio plato koji je popločen kamenim pločama također zahtijeva sanaciju radi ulegnuća dijela ploča koje će biti zamijenjene. Najveća oštećenja i najopsežnija sanacija sprovest će se na školjeri, odnosno zaštitnom kamenom valobranu. Planirano je postavljanje kamenih blokova u duljini od 40 metara.

I na drugoj strani Kostrene, u uvali Žurkovo, provode se istražni radovi za izradu projekta lukobrana. Geomehanička ispitivanja na kopnu i geofizička ispitivanja na moru su završena, a do kraja srpnja planira se da će završiti i geomehanička ispitivanja u moru. Tijekom određenih ispitivanja u moru, u periodu od jednog do dva dana, uvala Žurkovo bit će zatvorena za pomorski promet o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.