Zapisnik sa 18. sjednice Odbora za gospodarstvo i razvoj poduzetništva

KLASA: 021-05/13-02/4
URBROJ: 2170-07-01-15-28
Kostrena, 22. rujna 2015. godine

Dana 20. listopada 2015. godine Odbor za gospodarstvo i razvoj poduzetništva održao je 18. sjednicu s početkom u 17,00 sati.

Sjednici su prisustvovali članovi Odbora: Željko Vrban, Sergio Šestan, Ester Vucelić, Davor Šalamon i Ratko Grdaković.

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Odbora
  2. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi
  3. Prijedlog odluke o vrijednosti obračunske jedinice-boda(B) za obračun komunalne naknade
  4. Prijedlog odluke o zabrani ili ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine Kostrena
  5. Prijedlog odluke o sklapanju nagodbe pred Uredom državne uprave u PGŽ u predmetu povrata imovine iza Dore Pajkurić,Janje Pajkurić-Jelen,Mariane Pajkurić
  6. Razno

Ad.1)

Nakon pročitanog zapisnika pristupilo se glasovanju i utvrđuje se da je zapisnik sa 17. sjednice Odbora jednoglasno usvojen.

Ad.2)

Provedena rasprava po 2. točki dnevnog reda te Odbor donosi sljedeći zaključak:
Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi.

Ad.3)

Provedena rasprava po 3. točki dnevnog reda i Odbor donosi slijedeći zaključak:
Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o vrijednosti obračunske jedinice-boda(B) za obračun komunalne naknade.

Ad.4)

Provedena rasprava po 4. točki dnevnog reda i Odbor donosi slijedeći zaključak:
Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o zabrani ili ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine Kostrena.

Ad.5)

Sukladno članku 22. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena, članovi Odbora smatraju da nisu nadležni za davanje mišljenja po ovoj točki dnevnoga reda, te se nisu očitovali po istoj.
Član Odbora Ratko Grdaković, bez obzira što Odbor po Pravilniku Općinskoga vijeća nije dužan očitovati se po ovoj točki dnevnog reda, izrazio je stav da se ne slaže s ovom odlukom, te je kao takav unijet u ovaj zapisnik.

Ad.6)

Razgovaralo se o Programu poticanja poduzetništva Općine Kostrena i mjerama koje bi trebalo mijenjati i doraditi. Tijekom godine uvidjeli su se određeni nedostaci koji onemogućavaju poduzetnike u ostvarivanju prava na poticaje, a odnose se na propust u kriterijima za dodjelu poticaja.

Sjednica je završila u 18.30 sati.

Predsjednik:
Željko Vrban