Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području zaštite okoliša u Općini Kostrena u 2016. godini

  ZatvorenDodijeljena sredstva 1. krugDodijeljena sredstva 2. krugDokumentacija

Rok za prijavu
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je zaključno do 30. svibnja 2016. godine.

1. Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području zaštite okoliša u Općini Kostrena u 2016. godini.

2. Prilikom odabira, prednost će se dati onim projektima i programima koji svojim sadržajem promiču, potiču i unapređuju održivi razvoj, i to kroz sljedeće aktivnosti:

 • edukacija mještana o održivom razvoju
 • promoviranje zdravog načina života
 • program ekološko
 • edukativnih radionica
 • ekološke akcije i zaštita okoliša.

3. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 12.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 10.000,00 kuna.

4. Pravo podnošenja prijedloga na natječaj imaju udruge, klubovi, ustanove, organizacije te fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine ili se programi/projketi provode na području Općine Kostrena. Prijavitelj može prijaviti više od jednog programa/projekta. Svaki prijavljeni program/projekt treba imati zasebnu pristupnicu. Razdoblje provedbe programa/projekta je do 12 mjeseci.

Prije potpisa ugovora Prijavitelj će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, te da Prijavitelj ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

5. Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima i ispunjeni na računalu. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr.

6. Uz prijavu se prilaže odgovarajuća dokumentacija koja obavezno sadrži:

 • opis programa ili projekta, Obrazac 1
 • proračun programa ili projekta, Obrazac 2
 • izjavu o partnerstvu, ako je primjenjivo, Obrazac 9
 • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac 5
 • dokaz o registraciji (izvadak ili presliku važećeg rješenja o upisu u odgovarajući registar)
 • potvrda o nekažnjavanju za voditelja/icu programa ne starija od 6 mjeseci
 • dokaz o transparentnom financijskom poslovanju
 • Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan natječaj do datuma dostave projektnog prijedloga

Natječajna dokumentacija preuzima se na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr.

7. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je zaključno do 30. svibnja 2016. godine. Zahtjev se podnosi na adresu Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena. Način podnošenja prijedloga detaljno je objašnjen u Uputama za prijavitelje.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

8. Odabrani projekti i programi uvrstit će se u Proračun Općine Kostrena za 2016. godinu.

9. Nakon donošenja Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu, podnositelji zahtjeva bit će pismeno obaviješteni o rezultatu natječaja.

Općinska načelnica
Mirela Marunić, dipl.ing.

 

Dokumentacija

   

Dodijeljena sredstva 1. krug

Na temelju članka 44. Statuta Općine Kostrena (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/09, 10/13, 17/14) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Kostrena (Službene novine Općine Kostrena broj 1/16), Općinska načelnica je donijela slijedeću

Odluku o financiranju javnih potreba na području zaštite okoliša

Slijedom provedenog javnog Natječaja za financiranje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba Općine Kostrena na području zaštite okoliša u 2016. godini financirat će se sljedeći programi u 2016. godini:

EKOREGIJA KOSTRENA, 74321142736, Glavani 82d, Kostrena
program: Kostrenska đirada, KLASA: 402-02/16-01/01, URBROJ: 363-16-3
iznos: 30.000,00 kn

EKOREGIJA KOSTRENA, 74321142736, Glavani 82d, Kostrena
program: Razvoj na Ekološkom parku Rasadnik, KLASA: 402-02/16-01/01, URBROJ: 363-16-4
iznos: 32.000,00 kn

EKOREGIJA KOSTRENA, 74321142736, Glavani 82d, Kostrena
program: Edukacije i prezentacije za mještane na temu održivog razvoja, KLASA: 402-02/16-01/01, URBROJ: 363-16-5
iznos: 24.000,00 kn

UDRUGA UZGAJIVAČA GOLUBOVA LISTONOŠA “GOLUB”, 75804271121, Glavani 82, Kostrena
program: Aktivnosti Udruge uzgajivača golubova listonoša u cilju uzgoja, zaštite i takmičenja, KLASA: 402-03/16-01/02, URBROJ: 363-16-8
iznos: 12.000,00 kn

Općina će s korisnicima financiranja iz točke 1. Odluke sklopiti Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

Isplata sredstava iz točke 1. Odluke sklopiti Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

Obrazloženje:

Sukladno članku 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Kostrena (SN OK 1/16), Povjerenstvo za procjenu prijava pristiglih na objavljeni Natječaj za financiranje javnih potreba Općine Kostrena na području zaštite okoliša u 2016. godini, razmatralo je i ocijenilo prijave koje su pristigle na javni natječaj. O svom radu sačinili su Zapisnik koji sadrži i prijedlog za dodjelu financijskih sredstava za programe.

Sukladno prijedlogu odlučeno je kao u izreci.