Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području zdravstva u Općini Kostrena u 2016. godini

  ZatvorenDodijeljena sredstvaDokumentacija

Rok za prijavu
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je zaključno do 22. veljače 2016. godine.

1. Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području zdravstva u Općini Kostrena u 2016. godini.

2. Prilikom odabira, prednost će se dati onim projektima i programima koji svojim sadržajem omogućuju podizanje zdravstvenog standarda mještana kroz sljedeće djelatnosti:

 • edukativni programi za djecu osnovne škole
 • medicinsko-rekreativni programi za djecu osnovne škole
 • medicinsko-rekreativni programi za stariju populaciju mještana
 • zdravstveni pregledi u cilju prevencije težih bolesti (kardiološki pregledi, pregledi urološkog i probavnog trakta, ultrazvučne pretrage)

3. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 84.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 25.000,00 kuna.

4. Pravo podnošenja prijedloga na natječaj imaju udruge, klubovi, ustanove, organizacije te fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine ili se programi/projketi provode na području Općine Kostrena. Prijavitelj može prijaviti više od jednog programa/projekta. Svaki prijavljeni program/projekt treba imati zasebnu pristupnicu. Razdoblje provedbe programa/projekta je do 12 mjeseci.

Prije potpisa ugovora Prijavitelj će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, te da Prijavitelj ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

5. Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima i ispunjeni na računalu.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr.

6. Uz prijavu se prilaže odgovarajuća dokumentacija koja obavezno sadrži:

 • opis programa ili projekta, Obrazac 1
 • proračun programa ili projekta, Obrazac 2
 • izjavu o partnerstvu, ako je primjenjivo, Obrazac 9
 • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac 5
 • dokaz o registraciji (izvadak ili presliku važećeg rješenja o upisu u odgovarajući registar)
 • potvrda o nekažnjavanju za voditelja/icu programa
 • dokaz o transparentnom financijskom poslovanju
 • Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan natječaj do datuma dostave projektnog prijedloga

Natječajna dokumentacija preuzima se na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr.

7. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je zaključno do 22. veljače 2016. godine

Zahtjev se podnosi na adresu Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena. Način podnošenja prijava detaljno je objašnjen u Uputama za prijavitelje.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

8. Odabrani projekti i programi uvrstit će se u Proračun Općine Kostrena za 2016. godinu.

9. Nakon donošenja Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu, podnositelji zahtjeva bit će pismeno obaviješteni o rezultatu natječaja.

Općinska načelnica
Mirela Marunić, dipl.ing.

Dokumentacija

Dodijeljena sredstva

Na temelju članka 44. Statuta Općine Kostrena (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/09, 10/13, 17/14)i članka 29. Pravilnoka o financiranju javnih potreba Općine Kostrena (Službene novine Općine Kostrena broj 1/16), Općinska načelnica je donijela sljedeću

Odluku o financiranju javnih potreba na području zdravstva

Slijedom provedenog javnog Natječaja za financiranje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba Općine Kostrena na području zdravstva u 2016. godini financirat će se sljedeći programi u 2016. godini:

ORDINACIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU l REHABILITACIJU DR. MILE BATINIĆ, 76640985629, Braće Cetina 14, Rijeka
program: Preventivni pregledi lokomotornog sustava kod djece i provođenje korektivne medicinske gimnastike, KLASA: 402-03/16-01/04, URBROJ: 381-16-3
iznos: 15.000,00 kn

VEDRANA SABLIĆ BRAZZODURO, dr.med., 69187460229, Sv. Lucija 63, Kostrena
program: Ultrazvučni pregledi mještana Općine Kostrena, KLASA: 402-03/16-01/04, URBROJ: 381-16-4
iznos: 15.000,00 kn

PRIVATNA INTERNISTIČKA ORDINACIJA DR. RADICA KOREN, 82243626056, Ivana Grohovca 1, Rijeka
program: Internistički kardiološki pregledi, KLASA: 402-03/16-01/04, URBROJ: 381-16-5
iznos: 15.000,00 kn

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ, 45613787772, Krešimirova 52a, Rijeka
program: Prvašići u kući, KLASA: 402-03/16-01/04, URBROJ: 381-16-9
iznos: 7.000,00 kn

MEDICINSKI FAKULTET RIJEKA, 981643245, Braće Branchetta 20, Rijeka
program: Vježbanjem i pravilnom prehranom u borbi protiv osteoporoze, KLASA: 402-03/16-01/04, URBROJ: 381-16-16
iznos: 24.000,00 kn

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA RADIOLOGIJU LIDIJA DIMITROVSKI, 60162899969, Križišće 1, Opatija
program: Preventivni UZV pregled urološkog trakta, KLASA: 402-03/16-01/04, URBROJ: 381-16-19
iznos: 8.000,00 kn

Općina će s korisnicima financiranja iz točke 1. Odluke sklopiti Ugovor o dodjeli financijskih sredstava.

Isplata sredstava iz točke 1. teretit će Proračun za 2016. godinu, pozicija 169.6, konto 38119 Javne potrebe u kulturi.

Sukladno članku 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Kostrena (SN OK 1/16), Povjerenstvo za procjenu prijava pristiglih na objavljeni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Kostrena na području zdravstva u 2016. godini, razmatralo je i ocijenilo prijave koje su pristigle na javni natječaj. O svom radu sačini li su Zapisnik koji sadrži i prijedlog za dodjelu financijskih sredstava za programe.

Sukladno prijedlogu odlučeno je kao u izreci.