SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Izvješće o radu Etičkog povjerenstva za 2019. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOSTRENA

KLASA:011-01/20-01/01
URBROJ:2170-07-04-20-1
Kostrena, 10. siječnja 2020.

Na temelju članka 19. stavak 1. Etičkog kodeksa Općinske uprave Općine Kostrena (SN PGŽ 37/13), Etičko povjerenstvo podnosi sljedeće

I Z V J E Š Ć E

o radu za 2019. godinu

Etički kodeks Općinske uprave Općine Kostrena (SN PGŽ 37/13) stupio je na snagu dana 30. listopada 2013. godine. Sukladno članku 16. Etičkog kodeksa Općinske uprave Općine Kostrena (SN PGŽ 37/13) općinski načelnik je dana 11. prosinca 2017. godine imenovao Etičko povjerenstvo u sastavu: prof. dr.sc. Silvana Vranić, predsjednica,  Jasna Mavrinac dipl.iur., članica i Predrag Petrović univ.spec.admin.publ., član.

Člankom 19. Etičkog kodeksa propisano je da Etičko povjerenstvo o svom radu podnosi izvješće općinskom načelniku najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu.

U 2019. godini Etičko povjerenstvo nije zaprimilo niti jednu prijavu.

Prof. dr.sc. Silvana Vranić, predsjednica Povjerenstva v.r.