SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Investicijski krediti – razvoj malog i srednjeg poduzetništva

1. KRAJNJI KORISNICI KREDITA

 • trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost
 • zadruge, ustanove

koji posluju najmanje dvije godine.

 • Krajnji korisnici mogu biti pravne i fizičke osobe koje posluju manje od dvije godine ukoliko imaju prethodno poslovno iskustvo vlasnika i/ili osnivača.

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

2. NAMJENA KREDITA

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

Osnovna sredstva
Materijalna imovina

 • osnivačka ulaganja
 • zemljište, građevinski objekti
 • oprema i uređaji
 • osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada

Nematerijalna imovina

 • razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize
Trajna obrtna sredstva
 • do 30% iznosa kredita

3. NAČIN KREDITIRANJA

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
 • najniži iznos 80.000,00 kn, a najviši 8.000.000,00 kn
 • krediti se ugovaraju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu
Rok korištenja
 • u pravilu 12 mjeseci
Poček
 • do 3 godine
 • do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada
Rok otplate
 • do 12 godina uključujući i poček
 • u opravdanim slučajevima, kada investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i počekom, rok otplate može biti do 17 godina uključujući do 4 godine počeka

HBOR u pravilu kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

5. KAMATNA STOPA

2% godišnje
za subjekte koji ulažu na područja posebne državne skrbi ili potpomognuta područja – jedinice lokalne samouprave razvrstane u I. i II. skupinu ili brdsko-planinska područja ili otoke ili poljoprivredu ili ribarstvo i koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu
4% godišnje
za sve ostale male i srednje poduzetnike
 • Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu državne potpore i/ili potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.

Uvjeti za sniženje kamatnih stopa

Sniženje kamatnih stopa za nove investicije

Sniženje kamatnih stopa za zapošljavanje mladih, Izjava

InnovFin – sniženje kamatnih stopa za kreditiranje inovativnih poduzetnika u suradnji s EIF-om,

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 01.01.2017. i odobrene do 31.12.2018. godine.

7. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.

8. OSIGURANJE

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a
 • bankarske garancije
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a i
 • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

Kod kreditiranja putem poslovnih banaka instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka.

Više o poslovim bankama uključenima u suradnju po Programu i dokumentaciji za podnošenje zahtjeva na web stranici Hrvatske banke za obnovu i razvitak: