SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Zahtjev za dostavom ponude za izradu PLANA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE KOSTRENA U RAZDOBLJU DO 2020. GODINE

Općina Kostrena je u skladu s Proračunom Općine Kostrena za 2015. godinu a na temelju Plana ukupnog razvoja Općine Kostrena pokrenula je postupak izrade PLANA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE KOSTRENA DO 2020. GODINE.

Evidencijski broj nabave: B-283/01-2015
Procijenjena vrijednost nabave: 170.000,00 kuna.
Predmet nabave: Izrada PLANA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE KOSTRENA DO 2020. GODINE.
Projektni zadatak: Plan razvoja turizma općine Kostrena predstavlja jedan od strateških razvojnih dokumenata Općine Kostrena za razdoblje do 2020. godine.

Pod izradom plana razvoja turizma u skladu s utvrđenim ciljevima potrebno je:

 • Definirati strateške razvojne smjernice turizma na području općine Kostrena.
 • Aktivirati raspoložive i do sada nedovoljno korištene resurse
 • Definirati uvjete i okolnosti koje će osigurati otvaranje novih poduzetničkih prilika, unaprijediti gospodarstvo Kostrene i uvjete života lokalnog stanovništva.

Rok izrade – 180 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora.

Razlozi isključenja ponuditelja

Ponuditelj će biti isključen iz postupka nabave:

 1. ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi,
 2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno odjeljku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/2011.).

Radi utvrđivanja činjenice (ne)postojanja pravomoćne osuđujuće presude za navedena kaznena djela u točki 1.a., ponuditelj u ponudi prilaže: Izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili javnog bilježnika (Prilog A).

Za potrebe dokazivanje okolnosti iz točke 1.b., gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz točke 1.c., ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti Izjavu o istinitosti podataka u ponudi priloženim dokumentima i izjavama (Prilog B).

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata Naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi Naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

Odredbe o sposobnosti ponuditelja:

Ponuditelj je obvezan dostaviti slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili preslici, osim ako je negdje drugačije navedeno, i to kako slijedi:

 1. Ispravu o upisu u sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu. Ponuditelj mora biti registriran za obavljanje djelatnosti građenja koje je predmet ovog nadmetanja.
 2. BON-2 ili SOL 2. Ponuditelj mora priložiti BON-2, SOL-2 ili „Podaci o solventnosti” kao dokaz da nema blokiran račun u posljednjih 180 dana od dana objave nadmetanja i da nema evidentirane naloge za plaćanje za koje nema pokrića.

Jamstva za ozbiljnost ponude:

Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti običnu ovjerenu zadužnicu (u izvorniku) na iznos od 20.000,00 kn, kao jamstvo za ozbiljnost ponude.

Običnu zadužnicu Naručitelj će naplatiti u slučaju ako Ponuditelj:

 • odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
 • dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi
 • odbije potpisati Ugovor o izvršenju usluge izrade Plana,
 • ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

Nedostatak dostave jamstva za ozbiljnost ponude predstavlja neotklonjiv nedostatak.

Odabrani Ponuditelj (Izvršitelj) će nakon potpisivanja Ugovora dostaviti Naručitelju u roku od 8 (osam) dana, bezuvjetno jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u visini 20% (dvadeset posto) ugovorenog iznosa, bez poreza na dodanu vrijednost, u obliku obične zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

Nisu dopuštene:

 • alternativne cijene ponude
 • ponude u relativnom iznosu bez cijene u apsolutnom iznosu
 • ponude pod uvjetima koji nisu predviđeni dokumentacijom za nadmetanje.

Obvezne reference ponuditelja:

 1. Gospodarski subjekt s najmanje 5 zaposlenih osoba-eksperata čije je područje stručnog i/ili znanstvenog rada vezano uz turizam (priložiti CV osoba koji će biti angažirani na izradi projekta).
 2. Gospodarski subjekt koji dobro poznaje problematiku turizma, posebno turizma Primorsko-goranske županije, što se dokazuje popisom izvedenih projekata od čega se barem tri projekta moraju odnositi na turizam Primorsko-goranske županije. Uz popis projekata potrebno je priložiti i uvjerenje naručitelja tih projekata da je usluga uredno izvršena u skladu ugovornim obvezama.
 3. Gospodarski subjekt koji ima iskustvo u radu na projektima financiranim iz programa/fondova Europske unije iz razloga što Plan razvoja turizma općine Kostrena predstavlja podlogu pri selekciji i apliciranju za njihovo financiranje iz navedenih programa/fondova što se dokazuje popisom od najmanje tri projekta financiranih od strane fondova/programa Europske unije u kojoj je ponuditelj bio partner ili glavni nositelj. Uz popis projekata potrebno je priložiti i uvjerenje naručitelja tih projekata da je usluga uredno izvršena u skladu ugovornim obvezama.

Rok za dostavu ponuda: 5. svibnja 2015. godine do zaključno 10.00 sati na adresi Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, 51 221 Kostrena.

U cijeni ponude moraju biti uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza na dodanu vrijednost, koji se prikazuje zasebno, iza cijene ponude.

Ponuditelj je obvezan cijenu ponude izraziti u kunama, napisanu brojkama i slovima, bez poreza. Ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima. Vodeće je načelo da je za ponuđenu cijenu obvezna potpuna transparentnost i da nema skrivenih troškova u ponudi.

Podaci o ponudi

Ponuda sadrži:

 1. Cijenu usluge, izjavu o prihvaćanju roka dovršetka usluge
 2. Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja (Izjava o nekažnjavanju, Potvrda porezne uprave, Izjava o istinitosti podataka)
 3. Tražene dokaze sposobnosti,

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu, na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponude se izrađuju bez posebne naknade.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.

Na zahtjev Naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

Rok, način i uvjeti plaćanja:
Naručitelj će plaćanje vrijednosti izvedenih radova izvršiti nakon predaje traženih elaborata. Naručitelj isključuje mogućnost plaćanja predujma.

Početak, rok i dinamika izvođenja radova:
Početak izvođenja predmetnih radova planira se u roku od 8 (osam) dana od dana obostranog potpisa Ugovora, a završetak u roku od 180 (sto osamdeset) kalendarskih dana.

Ponuda se dostavlja u izvorniku.
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu Naručitelja:
Općina KOSTRENA, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena.

Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana određenog za dostavu ponude.

Za eventualna pitanja i nejasnoće slobodno se obratite na telefone: 051/209-000, 051/209-002 ili 051/209-050 ili na e-mail: egon.dujmic@kostrena.hr ili edgar.margan@kostrena.hr

Pročelnik
Egon Dujmić, dipl. ing. građ.


Preuzmite dokumente

Prilog - Izjava A i B pdf | izjava-prilog-a-b.pdf | 73,80 KB