SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

III. Izmjene i dopune PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOSTRENA

Na temelju Zaključka općinskog načelnika Općine Kostrena KLASA: 024-01/22-03/2, URBROJ: 2170-22-03-22-29 od 25. siječnja 2022. godine usvojeno je Izvješće o provedenoj javnoj raspravi na prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena te u skladu sa stavkom 2. članka 102. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša objavljuje Izvješće o provedenoj javnoj raspravi na prijedlog trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena te u skladu s navedenim objavljuje i konačan prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja.

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi na prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena

Konačni prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena

 

 

 

 

 

 

U postupku provedbe postupka javne rasprave na prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena koja će se održati od 16. do 28. prosinca 2021. godine donosimo slijedeće:

Prostorni plan uređenja Općine Kostrena donesen je 2001. (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 07/01), a izmijenjen i dopunjen 2007. i 2017. godine („Službene novine PGŽ“ broj 20/07, 23/07 – ispr., „Službene novine Općine Kostrena br. 03/17 i 11/17 – pročišćeni tekst“).

III Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kostrena izrađuju se temeljem Odluke o izradi III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 07/21 od 28. listopada 2021.).

Ova izmjena plana smanjenog je obima, obzirom da su izmjene definirane i ograničene Odlukom o izradi.

Izmjenom Plana mijenja se samo kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena prostora i Odredbe za provedbu iz poglavlja 4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti. Svi dijelovi Prostornog plana uređenja Općine Kostrena koji se ovom izmjenom ne mijenjaju, ostaju na snazi.

Za III Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kostrena Odlukom o izradi plana definiran je cilj izrade, a odnosi se na utvrđivanje nove lokacije dječjeg vrtića na lokaciji katastarskih čestica broj 5064/39 i 5156/1 k.o. Kostrena- Lucija. U cilju omogućavanja realizacije dječjeg vrtića provesti i novelaciju plana užeg područja Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-3 u Kostreni.

Prijedlog III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja donosi se u linku niže na stranici.

Obavijest o održavanju javne rasprave možete pogledati ovdje.


Preuzmite dokumente

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi 3. izmjena i dopuna PPU pdf | Izvjesce-o-javnoj-raspravi-3.-izmjene-i-dopune-PPU.pdf | 2,13 MB
Konačni prijedlog plana - karta namjene površina pdf | 2022-01_1-namjena.pdf | 5,14 MB
Obrazloženje prijedloga plana za JAVNU RASPRAVU pdf | 2021-12-Obrazlozenje.pdf | 235,15 KB
Prijedlog odredbi plana za JAVNU RASPRAVU pdf | 2021-12-Odredbe.pdf | 3,26 MB
Sažetak plana za JAVNU RASPRAVU pdf | 2021-12-Sazetak.pdf | 422,98 KB
Karta 1. - namjena pdf | 2021-12_1-namjena.pdf | 4,46 MB
Poziv na javnu raspravu pdf | OGLAS-NL-Poziv-na-JAVNU-RASPRAVU-12-2021-1.pdf | 71,23 KB