SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva Općine Kostrena u 2016. godini

Temeljem Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2016. godinu, Klasa: 021-05/16-01/2, Urbroj: 2170-07-01-16-6 od 22. veljače 2016. godine, Općina Kostrena raspisuje:

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva Općine Kostrena u 2016. godini

Potpore se dodjeljuju kroz jedanaest mjera:

 1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
 2. Sufinanciranje nabavke opreme
 3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
 4. Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite
 5. Potpora plaćanju komunalnog doprinosa za tvrtke i obrte sa sjedištem na području Općine, a posebno za investitore čiji će projekti osigurati nova zapošljavanja na području Općine Kostrena
 6. Poticanje razvoja djelatnosti na području Radne zone Šoići
 7. Potpora plaćanju poreza na tvrtku
 8. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
 9. Sufinanciranje troškova za konzultantske usluge, edukaciju i uvođenje certifikata
 10. Sufinanciranje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
 11. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata
 12. Postupak podnošenja zahtjeva

 

POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA

Općina Kostrena dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima – početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo u 2016. godini, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine za sljedeće namjene:

 1. izrada poslovnih planova /investicijskih programa
 2. nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja
 3. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.)
 4. uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja)
 5. nabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva
 6. izrada web stranica te tiskanja promotivnih materijala
 7. dopunska izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje

Pravo na potporu imaju i trgovačka društva i obrti koji su upisani u registar Trgovačkog suda ili Obrtni registar prethodnih godina, a sada prvi put zapošljavaju osobu uključujući vlasnika/cu.

Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 10.000,00 kuna. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. Pravo prvenstva imaju podnositelji koji posluju u području djelatnosti prerađivačke industrije.

Zahtjevi se podnose na Obrascu 1. uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija: preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra), preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju, potvrda HR Zavoda MIO o prijavi zaposlenja, preslika računa za nabavku opreme ili troškove otvaranja obrta odnosno trgovačkog, društva, izrade dokumentacije, planova ili studija, te ostale dokumentacije, preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje, potvrda da subjekt nema dugovanja prema Općini Kostrena.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 21. prosinca 2016. godine.

 

SUFINACIRANJE NABAVKE OPREME

Pravo na potporu imaju trgovačka društva i obrti proizvodne i uslužne djelatnosti za sufinanciranje nabavke opreme. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 20.000,00 kuna za proizvodnu djelatnost, odnosno 5.000,00 kn za uslužnu djelatnost. Iz mjere je izuzeta nabavka vozila i informatička oprema.

Zahtjevi se podnose na Obrascu 2. uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija: preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra), preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju, potvrda HR Zavoda MIO o prijavi zaposlenja, preslika računa za nabavku opreme, preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje, potvrda da subjekt nema dugovanja prema Općini Kostrena.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 21. prosinca 2016. godine.

 

POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE

Pravo na potporu imaju poslodavci, odnosno pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda odnosno osobe sa stalnim prebivalištem na području Općine koje se samozapošljavaju registracijom obrta ili trgovačkog društva. Subvenciju za zapošljavanje koju poslodavac može ostvariti za novozaposlene osobe odnosi se na povrat sredstava po osnovi uplaćenih obveznih doprinosa na i iz bruto plaće (u nastavku povrat obveznih doprinosa) za novozaposlene osobe. Pravo na potporu može se ostvariti samo za zapošljavanje radnika koji su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Rijeka, (dalje u tekstu: HZZ Rijeka) kao nezaposlene osobe. Iznimno, pravo na potporu ostvaruje se za zapošljavanje osoba kojima je to prvo zaposlenje u roku od 6 mjeseci od završetka školovanja neovisno o prijavi u HZZ Rijeka, a to joj je prvo zaposlenje u roku 6 mjeseci nakon završetka redovnog školovanja.

Visina sredstava za povrat obveznih doprinosa utvrđuje se kako slijedi:

 1. za prvih 6 mjeseci trajanja ugovora o radu -50% uplaćenih obveznih doprinosa;
 2. od 7. do 9. mjeseca trajanja ugovora o radu -75% uplaćenih obveznih doprinosa;
 3. od 10. do 12. mjeseca trajanja ugovora o radu -100% uplaćenih obveznih doprinosa;

Najviša bruto plaća koja se priznaje za obračun doprinosa iznosi 8.000,00 kuna.

Mjesečni poticaj za svaku novozaposlenu osobu isplatiti će se po isteku svakog mjeseca rada osobe za koju se isplaćuje poticaj, u roku od 15 dana od podnesenog zahtjeva za isplatu.

Poslodavac ima pravo zatražiti bespovratna sredstva za najviše 5 novozaposlenih osoba. Za istu osobu poslodavac ne može ostvariti potporu u više navrata. Tražitelj potpore mora dostaviti potvrdu HZZ Rijeka da ne ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem Mjera za poticanje zapošljavanje koje provodi HZZ. Na dan podnošenja zahtjeva za potporu, svaki novozaposleni radnik za kojeg se traži potpora mora biti u radnom odnosu neprekidno, najmanje 6 mjeseci. Isto se odnosi i na osobe koje s samozapošljavaju. U slučaju raskida ugovora o radu koji nije uvjetovan krivnjom radnika ili zahtjevom radnika za sporazumni prekid radnog odnosa prije isteka 180 dana, poslodavac je dužan izvršiti povrat dobivenih sredstava po osnovi ostvarene subvencije za poticanje zapošljavanja.

Iznos potpore za svaku novozaposlenu osobu i za samozapošljavanje iznosi 10.000,00 kuna i dodjeljuje se do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Zahtjevi za potporu za novo zapošljavanje poslodavci podnose na Obrascu 3A uz koji se prilaže se sljedeća dokumentacija: preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra), preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju, preslika ugovora o radu za novozaposlenu osobu, preslika prijave M-1P radnika i Tiskanica 2, potvrda HZZ Rijeka da je osoba bila prijavljena kao nezaposlena osoba, osim za osobu kojoj je to prvo zaposlenje, preslika JOPPD obrasca za mjesec za koji se traži potpora, dokaz o visini obračunate bruto plaće i obveznih doprinosa za novozaposlene osobe za mjesec za koji se traži potpora, potvrda HZZ Rijeka da ne ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem programa mjera za zapošljavanje od strane HZZ, potvrda o prebivalištu za novozaposlenu osobu ili obostrana preslika osobne iskaznice, potvrda da poslodavac koji traži potporu i osoba za koju se straži potpora nemaju dugovanja prema Općini Kostrena.

Zahtjevi za potporu za samozapošljavanje se podnose na Obrascu 3B uz koji se prilaže se sljedeća dokumentacija: preslika registracije gospodarskog subjekata (za obrtnike: obrtnica, za trgovačka društva: rješenje o upisu u sudski registar), preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju, potvrda HZZ Rijeka da je osoba bila prijavljena kao nezaposlena osoba do dana samozapošljavanja otvaranjem obrta ili trgovačkog društva, potvrda HZZ Rijeka da ne ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem programa mjera za zapošljavanje od strane HZZ, potvrda o prebivalištu na području Općine Kostrena ili preslika osobne iskaznice za osobu koja se samozaposlila otvaranjem obrta ili trgovačkog društva, preslika prijave M-1P i Tiskanica 2 za osobu koja se samozaposlila, rješenje o utvrđivanju obveznih doprinosa za osobu koja je otvorila obrt i potvrdu o uplati obveznih doprinosa odnosno preslika JOPPD obrasca i dokaz o uplati obveznih doprinosa (izvadak iz žiro-računa) iz kojih je vidljivo da su podmireni doprinosi za osobu koja se samozaposlila otvaranjem trgovačkog društva, potvrda o prebivalištu ili obostrana preslika osobne iskaznice za osobu koja traži potporu za samozapošljavanje, potvrda da osoba za koju se straži potpora nema dugovanja prema Općini Kostrena.

Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 21. prosinca 2016. godine.

 

SUFINANCIRANJE KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE

Program poticanja poduzetništva na području Općine Kostrena bazira se na 50 postotnom sufinanciranju kamate na poduzetničke kredite malim i srednjim trgovačkim društvima i obrtima. Pravo na sufinanciranje kamata na kredite ostvaruju poduzetnici koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 • imaju prijavljeno prebivalište odnosno sjedište na području Općine Kostrena;
 • koji su prethodnoj godini pozitivno poslovali;
 • imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme;
 • imaju podmirene obveze prema Općini Kostrena, Republici Hrvatskoj i zaposlenicima;
 • korisnici su investicijskog kredita kojeg ulažu na području Općine Kostrena i koji je utrošen na kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme.

Uvjeti kredita i instrumenti osiguranja kredita sukladni su Odluci poslovne Banke s kojom Općina Kostrena ima zaključen Ugovor o poslovnoj suradnji.

Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. Zahtjev za sufinanciranje kamata podnosi se na Obrascu 4. uz koji se prilaže se sljedeća dokumentacija: Rješenje o upisu u sudski registar, preslika ugovora s bankom o realizaciji kredita, potvrda o podmirenim obvezama prema Općini Kostrena, dokaz o ulaganju kreditnih sredstava na području Općine Kostrena.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 21. prosinca 2016. godine.

 

POTPORA PLAĆANJU KOMUNALNOG DOPRINOSA ZA TVRTKE I OBRTE A POSEBNO ZA INVESTITORE ČIJI ĆE PROJEKTI OSIGURATI NOVA ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA

Trgovačka društva, obrtnici, vlasnici građevne čestice, odnosno investitori izgradnje proizvodnih i uslužnih objekata koji imaju registrirano sjedište i/ili grade gospodarski objekt na području Općine, mogu biti oslobođeni od plaćanja dijela komunalnog doprinosa i to:

 • za gradnju objekta na zemljištu stečenim pravnim poslom sa Općinom 30%,
 • za gradnju objekta proizvodne i uslužne namjene 50%,
 • za gradnju objekta za poljoprivrednu proizvodnju 50%

Poduzetnik može ostvariti pravo na oslobađanje od plaćanja samo po jednom, za njega najpovoljnijem kriteriju. Trgovačka društva i obrtnici koja ostvare pravo na oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa dužna su, u roku od 15 dana po primitku Rješenja o oslobođenju od plaćanja dijela komunalnog doprinosa, uplatiti 30% iznosa komunalnog doprinosa utvrđenog Rješenjem, dok se za preostalih 70% obveze može odobriti plaćanje u 11 mjesečnih obroka, sukladno Odluci o komunalnom doprinosu Općine Kostrena. U slučaju nepridržavanja navedenih rokova cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.

Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. Zahtjev za potporu plaćanju komunalnog doprinosa za tvrtke i obrte (posebno za investitore čiji će projekti osigurati nova zapošljavanja na području općine Kostrena) podnosi se na Obrascu 5. uz koji se prilaže se sljedeća dokumentacija: Preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra), preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju, preslika Rješenja o komunalnom doprinosu, potvrda da korisnik mjere nema dugovanja prema Općini Kostrena i izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

 

POTICANJE RAZVOJA DJELATNOSTI NA PODRUČJU RADNE ZONE ŠOIĆI

Trgovačka društva i obrtnici mogu ostvariti jednokratnu potporu i biti oslobođeni od plaćanja komunalne naknade (ili dijela komunalne naknade) ukoliko svojom djelatnosti doprinose gospodarskom rastu i razvoju na području Radne zone Šoići.

Poticajne mjere su:

 • Jednokratna potpora za gradnju novih proizvodnih i uslužnih objekata unutr radne zone Šoići u iznosu od:
  • 20.000,00 kuna za gradnju novih uslužnih objekata
  • 60.000,00 kuna za gradnju novih proizvodnih objekata
 • Sufinanciranje dijela komunalne naknade u razdoblju do tri godine za poduzetnike koji ulažu u Radnu zonu Šoići. Za vrijednost ulaganja u iznosu od najmanje 1.000.000,00 kuna sufinancira se komunalna naknada prema pravomoćnom rješenju o naplati komunalne naknade i to: u prvoj godini 100 %, u drugoj godini 75 %, i u trećoj godini 50 % od dana pravomoćnog rješenja.

Zahtjev za jednokratnom potporom za gradnju novih proizvodnih i uslužnih objekata unutar Radne zone Šoići podnosi se na Obrascu 6A, uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija: Preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra), preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju, potvrda da korisnik mjere nema dugovanja prema Općini Kostrena i izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

Zahtjev za sufinanciranje dijela komunalne naknade u razdoblju do tri godine za poduzetnike koji ulažu u Radnu zonu Šoići podnosi se na Obrascu 6B, uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija: Preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra), preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju, preslika Rješenja o komunalnoj naknadi, potvrda da korisnik mjere nema dugovanja prema Općini Kostrena i izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

 

POTPORA PLAĆANJU POREZA NA TVRTKU

Poduzetnici-početnici koji zapošljavaju najmanje jednog radnika na neodređeno vrijeme plaćaju porez na tvtku uz slijedeće olakšice:

 • 100% oslobođenja poreza na tvrtku za prve dvije godine poslovanja,
 • 50% oslobođenja poreza na tvrtku za treću i četvrtu godinu poslovanja

Zahtjev za potporu plaćanja poreza na tvrtku podnosi se na Obrascu 7, uz što se prilaže slijedeća dokumentacija: Preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra), preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju, preslika izvoda žiro računa sa vidljivom uplatom poreza na tvrtku, potvrda da subjekt nema dospjelih neplaćenih obveza prema Općini Kostrena i izjava o korištenim potporama male vrijednosti

 

SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I MAJSTORSKIH ISPITA

Općina dodjeljuje nepovratne potpore za sufinanciranje troškova:

 • Polaganja majstorskog ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije polaganje je propisano odredbama Zakona o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13) pred komisijom hrvatske obrtničke komore, za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica.
 • Za usavršavanja u zanimanju–srednjoškolsko stručno usavršavanje, za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Općine Kostrena.

Pravo na potporu imaju i podnositelji zahtjeva koji su majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti polagali prije otvaranja obrta, a najranije od 01. siječnja 2016. godine, te u trenutku podnošenja zahtjeva za subvenciju troškova imaju otvoren obrt. Sufinanciranje se odobrava u maksimalnom iznosu do 3.000,00 kn po korisniku.

Zahtjevi se podnose na Obrascu 8. uz koji se prilaže se sljedeća dokumentacija: preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra), preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju, uvjerenje o položenom majstorskom ispitu HOK-a ili stručnom ispitu, dokaz o uplaćenim sredstvima polaganja ispita ili troškova stručnog osposobljavanja, potvrda o prebivalištu ili obostrana preslika osobne iskaznice, dokaz da se osoba koja je položila majstorski, odnosno stručni ispit zaposlila ili otvorila obrt, odnosno trgovačko društvo, potvrda da subjekt nema dugovanja prema Općini Kostrena.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 21. prosinca 2016. godine.

 

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZA KONZULTANTSKE USLUGE, EDUKACIJU I UVOĐENJE CERTIFIKATA

Općina Kostrena dodjeljuje nepovratne subvencije za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i okolišem. Zahtjev za dodjelu nepovratne financijske potpore podnosi se u svrhu slijedećih namjena:

 • konzultantske usluge ili edukaciju kod uvođenja sustava i standarda kvalitete;
 • certificiranje sustava;
 • certificiranje proizvoda-dokaz o sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama;
 • troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, ISO, HACCP i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog podrijetla;
 • sufinanciranje troškova informatičke opreme i poslovnog softvera te sitnog inventara neophodnog za unapređenje kvalitete u proizvodnom i uslužnom, odnosno poslovnom procesu.

Najviši iznos potpore iznosi do 50% troškova a najviše 5.000,00 kuna po korisniku i vrsti certifikata koji se prvi put uvodi. Prihvatljivim troškovima ne smatraju se troškovi produljenja certifikacije /recertifikacije.

Zahtjevi se podnose na Obrascu 9. uz koji se prilaže se sljedeća dokumentacija: preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra), preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju, preslika računa, preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje, preslika certifikata, potvrda da subjekt nema dugovanja prema Općini Kostrena.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 21. prosinca 2016. godine.

 

SUFINANCIRANJE PROJEKATA U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Sufinanciranje nabave materijala, opreme i uređaja koje koristi korisnik u poslovnom objektu s izradom tehničke dokumentacije kao podloge za nabavu i ugradnju istih, iz koje će biti jasno vidljiva ušteda u poslovanju odnosno onečišćenja prostora u visini do 50 % troškova (bez PDV-a) a najviše 30.000,00 kn.

Zahtjevi se podnose na Obrascu 10. uz koji se prilaže se sljedeća dokumentacija: preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra), preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju, tehnička dokumentacija s izračunom ušteda u odnosu na referentno postojeće stanje, preslika računa, preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje, potvrda da subjekt nema dugovanja prema Općini Kostrena.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 21. prosinca 2016. godine.

 

POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKTA

Općina Kostrena dodjeljuje nepovratne potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata odnosno za sljedeće namjene: naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca), izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

Uvjeti za dodjelu potpore su: da će se investicija predviđena u projektu za koji se traži potpora realizirati na području Općine Kostrena, da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu te da je projekt kandidiran u 2016. godini. Sufinancirat će se 50% troška pripreme i kandidiranja projektnih prijedloga, a maksimalno do iznosa od 7.000,00 kuna. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.

Zahtjevi se podnose na Obrascu 11 uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija: preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra), preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja, opis projekta i očekivani rezultat, preslika računa za izvršenu uslugu, preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje, potvrda prijave projekta na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije, potvrda da subjekt nema dugovanja prema Općini Kostrena, Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

 

POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Općine Kostrena.

Obrasce zahtjeva za dodjelu potpora te predmetni Javni poziv moguće je preuzeti u Općini Kostrena, Služba za financije i gospodarstvo, na adresi Sveta Lucija 38, Kostrena, te na web stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr. Ostale informacije mogu se zatražiti na telefonskom broju 051/209-071, Služba za financije i gospodarstvo.

Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Općine Kostrena u 2016. godini na adresu: Općina Kostrena, Sveta Lucija 38, 51 221 Kostrena ili se predaje osobno u Službi za financije i gospodarstvo.

Korisnici potpore u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpore ne smiju imati nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Općini Kostrena. Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak potpore.Sredstva za mjere po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se isključivo za troškove sa datumom fakture nakon 01. siječnja 2016. godine, osim ukoliko svakom pojedinom mjerom ovog Javnog poziva nije određeno drugačije.

Jedinstveni upravni odjel kao i Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Općine Kostrena u 2016. godini mogu zatražiti i dodatnu dokumentaciju, a koju su korisnici potpore dužni dostaviti u naznačenom roku, a u protivnom će se takav zahtjev smatrati nepotpunim. Ako se prijave podnose na više mjera, svaka prijava mora imati potpunu dokumentaciju. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sredstva potpore uplaćuju se na žiro račun korisnika po dostavljenim računima kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao i po dostavljenom dokazu o podmirenju računa, odnosno cesijom na račun dobavljača, a sve u roku od 90 dana od donošenja Odluke o dodjeli potpore od strane Povjerenstva, osim ako pojedinom mjerom nije određen drugi rok plaćanja.

Najviši ukupni godišnji iznos svih potpora koju jedan korisnik može ostvariti u tekućoj godini iznosi 60.000,00 kuna. Odluku o dodjeli potpore donosi Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena.

Svaki poduzetnik kojemu se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje primatelj potpore male vrijednosti sukladno članku 11. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ br. 72/13, 141/13), te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03, 144/10, 77/11 i 25/13), Općina Kostrena kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu javnosti, Općina Kostrena objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Općine Kostrena. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Općina Kostrena, a u svrhu radi koje su prikupljeni.