SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Općinska uprava

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu

Jasna Mavrinac, dipl. iur. –Pročelnica
Tel. 051/ 209-010
E-mail: jasna.mavrinac@kostrena.hr

Mateja Matijašec, mag. educ. philol. croat. – Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti
Tel: 051/ 209-040
E-mail: mateja.matijasec@kostrena.hr

Vojana Šegota – Referent administrativna tajnica
Tel: 051/ 209-000
E-mail: vojana.segota@kostrena.hr

Zrinka Vukušić – Referent administrativna tajnica Općinskog vijeća
Tel: 051/ 209-062
E-mail: zrinka.vukusic@kostrena.hr

Linda Pavičić – Administrativni referent
Tel: 051/ 209-061
E-mail:linda.pavicic@kostrena.hr

Predrag Petrović, univ. spec. admin. publ. – Voditelj službe za pravne poslove i lokalnu samoupravu
Tel: 051/ 209-031
E-mail: predrag.petrovic@kostrena.hr

Iva Mičetić, mag. iur. – Viši stručni suradnik za pravne poslove
Tel: 051/209-072
E-mail: iva.micetic@kostrena.hr

 

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša


Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif. –Pročelnik
Tel: 051/ 209-002
E-mail: dario.modric@kostrena.hr

Edgar Margan, ing. građ. – Viši stručni suradnik za prostorno planiranje i investicije
Tel: 051/ 209-050
E-mail: edgar.margan@kostrena.hr

Egon Dujmić, dipl. ing. građ. – Voditelj službe za održavanje komunalne infrastrukture
Tel: 051/209-073
E-mail: egon.dujmic@kostrena.hr

Ariana Krajačić – Referent komunalni redar
Tel: 051/ 209-051
E-mail: ariana.krajacic@kostrena.hr

Dalibor Stupar – Refernt komunalni prometni redar
Tel: 051/209-052
E-mail: dalibor.stupar@kostrena.hr

 

Upravni odjel za financije i gospodarstvo

 

Mirjana Padovan Banić, dipl.oec. – Pročelnica
Tel: 051/ 209-020
E-mail: mirjana.padovan-banic@kostrena.hr

Tamara Bulat, dipl. oec. – Viša stručna suradnica za financije i proračun
Tel: 051/209-021
E-mail: tamara.bulat@kostrena.hr

Martina Zekić, mag. oec. – Viša stručna suradnica za gospodarstvo, razvoj i pripremu projekata
Tel: 051/ 209-071
E-mail: martina.zekic@kostrena.hr

Tomislav Puhar, dipl. oec.- Viši stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo i izvješćivanje
Tel: 051/209-022
E-mail: tomislav.puhar@kostrena.hr 

Mirela Herman, mag.oec. – Viša stručna suradnica za računovodstvo proračunskih prihoda i izdataka
Tel: 051/209-023
E-mail: mirela.herman@kostrena.hr 

Osoba za nepravilnosti

Temeljem članka 36. stavak 8. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06), Ministar financija donio je Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Naputkom je propisana obaveza jedinica lokalne samouprave na objavljivanje kontakt informacija osobe za nepravilnosti.

Ime i prezime: Predrag Petrović
Telefon: 051/209-031
Fax: 051/289-400
E-mail: predrag.petrovic@kostrena.hr

Sužbenik za zaštitu osobnih podataka

Ime i prezime: Iva Mičetić
Telefon: 051/209-072
Fax: 051/289-400
E-mail: iva.micetic@kostrena.hr