SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Zaštita osobnih podataka

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) OPĆINA KOSTRENA čuvat će povjerljivost svih osobnih podataka koji se nalaze u sustavima pohrane te će iste koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

Osobnim podacima u smislu službene mrežne stranice Općine smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet te podaci potrebni za komunikaciju (npr. prezime i ime, adresa stanovanja, adresa e-pošte, kontakt brojevi telefona, mobilnih i faks uređaja i sl). Isti će biti prikupljani isključivo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi putem ove mrežne stranice, elektroničke pošte ili na bilo koji drugi način čime se daje privola na prikupljanje i korištenje dostavljenih osobnih podataka u navedene svrhe. Ti se podaci koriste u svrhu odgovora na upit korisnika ili dostavu tražene informacije, za pokretanje odnosno vođenje postupaka iz nadležnosti Općine na zahtjev korisnika, te se u druge svrhe neće koristiti.

Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanim slučajevima. Podaci se nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni brišu, i to sukladno zakonskim propisima kojima je regulirano vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka.

U svakom trenutku imate pravo podnijeti zahtjev radi ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka.
Zahtjev

PROPISI

Opća uredba o zaštiti podataka 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka

https://kostrena.hr/sluzbena-glasila/sluzbene-novine-opcine-kostrena/sluzbene-novine-opcine-kostrena-2018/sluzbene-novine-opcine-kostrena-godina-5-broj-7-20-lipanj-2018/

 

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA:

OPĆINA KOSTRENA
SV. LUCIJA 38
51221 KOSTRENA

OIB: 32131316182

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

https://kostrena.hr/sluzbena-glasila/sluzbene-novine-opcine-kostrena/sluzbene-novine-opcine-kostrena-2018/sluzbene-novine-opcine-kostrena-godina-5-broj-7-20-lipanj-2018/

Službenik za zaštitu osobnih podataka Općine Kostrena:
Antonija Mandić, mag.iur.

tel: 051/209-040
fax: 051/289-400
e-mail: antonija.mandic@kostrena.hr 

 


Preuzmite dokumente