SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Program poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2016. godinu

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 17/14), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici 22. veljače 2016. godine, donijelo je

Program poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2016. godinu

OPĆI UVJETI

Članak 1.

Programom poticanja razvoja poduzetništva za 2016. godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih potpora Općine Kostrena za poticanje razvoja poduzetništva, te obaveze korisnika potpore.

Članak 2.

Općina Kostrena će u cilju poticanja razvoja poduzetništva davati potpore kroz slijedeće mjere i aktivnosti:

 1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima;
 2. Sufinanciranje nabavke opreme
 3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje;
 4. Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite;
 5. Potpora plaćanju komunalnog doprinosa za tvrtke i obrte sa sjedištem na području Općine, a posebno za investitore čiji će projekti osigurati nova zapošljavanja na području Općine Kostrena;
 6. Poticanje razvoja djelatnosti na području Radne zone Šoići;
 7. Potpora plaćanju poreza na tvrtku:
 8. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita;
 9. Sufinanciranje troškova za konzultantske usluge, edukaciju i uvođenje certifikata;
 10. Sufinanciranje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
 11. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata

Članak 3.

Korisnici potpora iz članka 2. ovog Programa mogu biti obrti i trgovačka društva (mala i srednja) koja posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Kostrena. Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući vlasnika/cu.

Članak 4.

Za provedbu ovog Programa osigurana su sredstva u Proračunu Općine Kostrena za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna

Članak 5.

Pravo na korištenje potpora iz ovog Programa ne mogu ostvariti poduzetnici čija primarna djelatnost obuhvaća: ulaganja u kockarnice i igračnice, ulaganja u vrijednosnice i financiranje ekološki neprihvatljivih projekata, te ulaganja u ugostiteljsku djelatnost.

Korisnici potpore ne mogu biti fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja (npr. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, prevoditelja i sl.) te udruge.

Članak 6.

Bespovratne potpore se ne dodjeljuju sljedećim gospodarskim subjektima:

 • nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
 • koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 • koji imaju dospjeli dug prema Općini Kostrena,
 • koji imaju dospjele obveze na ime isplate plaće prema zaposlenicima.

Članak 7.

Bespovratne potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova nastalih u 2016. godini. Potpore se ne odobravaju za nabavu vozila i nabavu rabljene opreme. Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) poduzetnicima koji su u sustavu PDV-a nije prihvatljiv trošak. Ukoliko korisnik potpore odjavi poslovanje prije isteka jedne godine od dodjele ove potpore, ili nije imao poslovne aktivnosti vezane za osnovnu djelatnost za koji je registriran, dužan je Općini Kostrena izvršiti povrat uplaćenih sredstava uvećanih za zakonske kamate.

Članak 8.

Najviši ukupni godišnji iznos svih potpora koje jedan korisnik može ostvariti iznosi 60.000,00 kuna.

 

KRITERIJI DODJELE POTPORA

a) Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima

Članak 9.

Općina Kostrena dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima – početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo u 2016. godini, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine za sljedeće namjene:

 1. izrada poslovnih planova /investicijskih programa,
 2. nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja,
 3. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.),
 4. uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
 5. nabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva,
 6. izrada web stranica te tiskanja promotivnih materijala,
 7. dopunska izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.

Pravo na potporu imaju i trgovačka društva i obrti koji su upisani u registar Trgovačkog suda ili Obrtni registar prethodnih godina, a sada prvi put zapošljavaju osobu uključujući vlasnika/cu.

Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 10.000,00 kuna. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. Pravo prvenstva imaju podnositelji koji posluju u području djelatnosti prerađivačke industrije.

b) Sufinanciranje nabavke opreme

Članak 10.

Pravo na potporu imaju trgovačka društva i obrti proizvodne i uslužne djelatnosti za sufinanciranje nabavke opreme. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 20.000,00 kuna za proizvodnu djelatnost, odnosno 5.000,00 kn za uslužnu djelatnost. Iz mjere je izuzeta nabavka vozila i informatička oprema.

c) Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje

Članak 11.

Pravo na potporu imaju poslodavci, odnosno pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda odnosno osobe sa stalnim prebivalištem na području Općine koje se samozapošljavaju registracijom obrta ili trgovačkog društva. Subvenciju za zapošljavanje koju poslodavac može ostvariti za novozaposlene osobe odnosi se na povrat sredstava po osnovi uplaćenih obveznih doprinosa na i iz bruto plaće (u nastavku povrat obveznih doprinosa) za novozaposlene osobe. Pravo na potporu može se ostvariti samo za zapošljavanje radnika koji su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Rijeka, (dalje u tekstu: HZZ Rijeka) kao nezaposlene osobe. Iznimno, pravo na potporu ostvaruje se za zapošljavanje osoba kojima je to prvo zaposlenje u roku od 6 mjeseci od završetka školovanja neovisno o prijavi u HZZ Rijeka, a to joj je prvo zaposlenje u roku 6 mjeseci nakon završetka redovnog školovanja.

Visina sredstava za povrat obveznih doprinosa utvrđuje se kako slijedi:

 1. za prvih 6 mjeseci trajanja ugovora o radu -50% uplaćenih obveznih doprinosa;
 2. od 7. do 9. mjeseca trajanja ugovora o radu -75% uplaćenih obveznih doprinosa;
 3. od 10. do 12. mjeseca trajanja ugovora o radu -100% uplaćenih obveznih doprinosa;

Najviša bruto plaća koja se priznaje za obračun doprinosa iznosi 8.000,00 kuna.

Mjesečni poticaj za svaku novozaposlenu osobu isplatiti će se po isteku svakog mjeseca rada osobe za koju se isplaćuje poticaj, u roku od 15 dana od podnesenog zahtjeva za isplatu.

Poslodavac ima pravo zatražiti bespovratna sredstva za najviše 5 novozaposlenih osoba. Za istu osobu poslodavac ne može ostvariti potporu u više navrata. Tražitelj potpore mora dostaviti potvrdu HZZ Rijeka da ne ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem Mjera za poticanje zapošljavanje koje provodi HZZ. Na dan podnošenja zahtjeva za potporu, svaki novozaposleni radnik za kojeg se traži potpora mora biti u radnom odnosu neprekidno, najmanje 6 mjeseci. Isto se odnosi i na osobe koje s samozapošljavaju. U slučaju raskida ugovora o radu koji nije uvjetovan krivnjom radnika ili zahtjevom radnika za sporazumni prekid radnog odnosa prije isteka 180 dana, poslodavac je dužan izvršiti povrat dobivenih sredstava po osnovi ostvarene subvencije za poticanje zapošljavanja.

Iznos potpore za svaku novozaposlenu osobu i za samozapošljavanje iznosi 10.000,00 kuna i dodjeljuje se do iskorištenja raspoloživih sredstava.

d) Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite

Članak 12.

Program poticanja poduzetništva na području Općine Kostrena bazira se na 50 postotnom sufinanciranju kamate na poduzetničke kredite malim i srednjim trgovačkim društvima i obrtima. Pravo na sufinanciranje kamata na kredite ostvaruju poduzetnici koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 • imaju prijavljeno prebivalište odnosno sjedište na području Općine Kostrena;
 • koji su prethodnoj godini pozitivno poslovali;
 • imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme;
 • imaju podmirene obveze prema Općini Kostrena, Republici Hrvatskoj i zaposlenicima;
 • korisnici su investicijskog kredita kojeg ulažu na području Općine Kostrena i koji je utrošen na kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme.

Uvjeti kredita i instrumenti osiguranja kredita sukladni su Odluci poslovne Banke s kojom Općina Kostrena ima zaključen Ugovor o poslovnoj suradnji.

e) Potpora plaćanju komunalnog doprinosa za tvrtke i obrte a posebno za investitore čiji će projekti osigurati nova zapošljavanja na području Općine Kostrena

Članak 13.

Trgovačka društva, obrtnici, vlasnici građevne čestice, odnosno investitori izgradnje proizvodnih i uslužnih objekata koji imaju registrirano sjedište i/ili grade gospodarski objekt na području Općine, mogu biti oslobođeni od plaćanja dijela komunalnog doprinosa i to:

 • za gradnju objekta na zemljištu stečenim pravnim poslom sa Općinom 30%,
 • za gradnju objekta proizvodne i uslužne namjene 50%,
 • za gradnju objekta za poljoprivrednu proizvodnju 50%

Poduzetnik može ostvariti pravo na oslobađanje od plaćanja samo po jednom, za njega najpovoljnijem kriteriju. Trgovačka društva i obrtnici koja ostvare pravo na oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa dužna su, u roku od 15 dana po primitku Rješenja o oslobođenju od plaćanja dijela komunalnog doprinosa, uplatiti 30% iznosa komunalnog doprinosa utvrđenog Rješenjem, dok se za preostalih 70% obveze može odobriti plaćanje u 11 mjesečnih obroka, sukladno Odluci o komunalnom doprinosu Općine Kostrena. U slučaju nepridržavanja navedenih rokova cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.

f) Poticanje razvoja djelatnosti na području Radne zone Šoići

Članak 14.

Trgovačka društva i obrtnici mogu ostvariti jednokratnu potporu i biti oslobođeni od plaćanja komunalne naknade (ili dijela komunalne naknade) ukoliko svojom djelatnosti doprinose gospodarskom rastu i razvoju na području Radne zone Šoići.

Poticajne mjere su:

 • Jednokratna potpora za gradnju novih proizvodnih i uslužnih objekata unutr radne zone Šoići u iznosu od:
  • 20.000,00 kuna za gradnju novih uslužnih objekata
  • 60.000,00 kuna za gradnju novih proizvodnih objekata.
 • Sufinanciranje dijela komunalne naknade u razdoblju do tri godine za poduzetnike koji ulažu u Radnu zonu Šoići. Za vrijednost ulaganja u iznosu od najmanje 1.000.000,00 kuna sufinancira se komunalna naknada prema pravomoćnom rješenju o naplati komunalne naknade i to: u prvoj godini 100 %, u drugoj godini 75 %, i u trećoj godini 50 % od dana pravomoćnog rješenja.

g) Potpora plaćanju poreza na tvrtku

Članak 15.

Poduzetnici-početnici koji zapošljavaju najmanje jednog radnika na neodređeno vrijeme plaćaju porez na tvtku uz slijedeće olakšice:

 • 100% oslobođenja poreza na tvrtku za prve dvije godine poslovanja,
 • 50% oslobođenja poreza na tvrtku za treću i četvrtu godinu poslovanja.

h) Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

Članak 16.

Općina dodjeljuje nepovratne potpore za sufinanciranje troškova:

 • Polaganja majstorskog ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije polaganje je propisano odredbama Zakona o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13) pred komisijom hrvatske obrtničke komore, za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica.
 • Za usavršavanja u zanimanju–srednjoškolsko stručno usavršavanje, za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Općine Kostrena.

Pravo na potporu imaju i podnositelji zahtjeva koji su majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti polagali prije otvaranja obrta, a najranije od 01. siječnja 2016. godine, te u trenutku podnošenja zahtjeva za subvenciju troškova imaju otvoren obrt. Sufinanciranje se odobrava u maksimalnom iznosu do 3.000,00 kn po korisniku.

i) Sufinanciranje troškova za konzultantske usluge, edukaciju i uvođenje certifikata

Članak 17.

Općina Kostrena dodjeljuje nepovratne subvencije za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i okolišem. Zahtjev za dodjelu nepovratne financijske potpore podnosi se u svrhu slijedećih namjena:

 • konzultantske usluge ili edukaciju kod uvođenja sustava i standarda kvalitete;
 • certificiranje sustava;
 • certificiranje proizvoda-dokaz o sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama;
 • troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, ISO, HACCP i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog podrijetla;
 • sufinanciranje troškova informatičke opreme i poslovnog softvera te sitnog inventara neophodnog za unapređenje kvalitete u proizvodnom i uslužnom, odnosno poslovnom procesu.

Najviši iznos potpore iznosi do 50% troškova a najviše 5.000,00 kuna po korisniku i vrsti certifikata koji se prvi put uvodi. Prihvatljivim troškovima ne smatraju se troškovi produljenja certifikacije /recertifikacije.

j) Sufinanciranje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Članak 18.

Sufinanciranje nabave materijala, opreme i uređaja koje koristi korisnik u poslovnom objektu s izradom tehničke dokumentacije kao podloge za nabavu i ugradnju istih, iz koje će biti jasno vidljiva ušteda u poslovanju odnosno onečišćenja prostora u visini do 50 % troškova (bez PDV-a) a najviše 30.000,00 kn

k) Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata

Općina Kostrena dodjeljuje nepovratne potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata odnosno za sljedeće namjene: naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca), izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

Uvjeti za dodjelu potpore su: da će se investicija predviđena u projektu za koji se traži potpora realizirati na području Općine Kostrena, da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu te da je projekt kandidiran u 2016. godini.

Sufinancirat će se 50% troška pripreme i kandidiranja projektnih prijedloga, a maksimalno do iznosa od 7.000,00 kuna. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.

 

POSTUPAK DODJELE POTPORA

Nepovratne novčane potpore koje su predmet ovog Programa dodjeljuju se na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovim Programom. Zahtjevi za potpore dostavljaju se na posebnom obrascu zahtjeva uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se prema redosljedu prispjeća i do iskorištenja sredstava a najdulje do kraja tekuće godine. Općina Kostrena može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju, kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim Programom. Pojedinom korisniku može se na temelju ovog Programa odobriti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini.

Članak 20.

Općinske nepovratne potpore dodjeljuju se na temelju javnog poziva koji raspisuje načelnica Općine Kostrena. Javni poziv sadrži:

 1. Naziv tijela koje objavljuje poziv,
 2. Predmet javnog poziva,
 3. Opće uvjete i kriterije za dodjelu potpore,
 4. Popis potrebne dokumentacije
 5. Naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi,
 6. Vrijeme trajanja javnog poziva,
 7. Podatke o informacijama

Članak 21.

Za provedbu ovog Programa zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena koji provodi postupak dodjele potpore. Jedinstveni upravni odjel nakon provjere dostavljene dokumentacije sastavlja prijedlog Zaključka o dodjeli nepovratnih potpora koji se upućuje Načelnici na donošenje. Po donošenju Zaključka, Odjel obavještava korisnika o iznosu odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih sredstava. Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika općinske potpore odnosno podnositelja zahtjeva.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ukoliko je korisnik općinske potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti Proračun Općine Kostrena te će biti isključen iz svih općinskih potpora narednih 5 godina.

Članak 22.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Kostrena.

KLASA: 021-05/16-01/2
URBROJ: 2170-07-01-16-6
Kostrena, 22. veljače 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA
Predsjednica
Gordana Vukoša