SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Godišnji izvještaj o realizaciji projekata ekonomskog razvoja za 2014. godinu

Izgradnja komunalne infrastrukture

Kapitalni projekti započeti u 2014.godini koji se odnose na izgradnju komunalne infrastrukture jesu:

 • Oborinska kanalizacija Plešići
 • Cesta Svežanj Doričići (ceste)
 • Raskrižje D8 Šodići (ceste)
 • Raskrižje D8 Šoići (ceste)
 • Groblje Sv. Barbara
 • Igralište Glavani
 • Fekalna kanalizacija Žuknica – kolektor FK2
 • Fekalna kanalizacija Glavani – kolektor FK4A, F 15
 • Fekalna kanalizacija Mažeri-kolekror F7 (plinovod, vodovod, kanalizacija)
 • Projekt javnog interneta Hot spot
 • Kolno pješački put Sv. Lucija
 • Izgradnja vodospreme Solin 2

Oborinska kanalizacija Plešići

Za kapitalni projekt oborinske kanalizacije Plešići u Proračunu za 2014. je planirano 1.500.000,00 kn, a do kraja godine ostvareno je 1.455.226,50 kn. Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture započet u ožujku 2014. godine. Ugovoreni rok završetka radova iznosio je četiri mjeseca.  Ukupna vrijednost nabave materijala, izvođenja radova na komunalnoj vodnoj infrastrukturi i obavljanje nadzora nad njima, uključujući usluge koordinacije provođenja zaštite na radu, iznosila je oko 882 tisuće kuna (bez poreza na dodanu vrijednost).

Odabrani izvođač radova je “Dinocop” d.o.o. iz Omišlja, usluge nadzora “Papić Biro”d.o.o. iz Kostrene, i Teh-control d.o.o. iz Rijeke za uslugu koordinatora provođenja zaštite na radu. Radovi na gradnji kanalizacijskih i vodovodnih cjevovoda vršeni su istovremeno s radovima izgradnje nerazvrstane ceste i gradnje oborinske kanalizacije čiji je investitor Općina Kostrena.  Korisnicima ovog projekta izgradnje komunalne infrastrukture smatraju se mještani Općine Kostrena.

Očekivani rezultati ovog kapitalnog projekta bili su prvenstveno zadovoljavanje potreba i unapređenje kvalitete života stanovnika Općine kroz poboljšanje vodne infrastrukture, zadovoljavanje potreba i unapređenje kvalitete života stanovnika. Do kraja proračunske godine kapitalni projekt izgradnje  oborinske kanalizacije Plšići realiziran je sa 97,02%


Cesta Svežanj Doričići

U lipnju 2014. godine započet je postupak javne nabave za izgradnju nerazvrstane ceste Svežanj – Doričići, s pratećom infrastrukturom u trupu ceste – oborinskom odvodnjom, sanitarnom kanalizacijom i vodovodom. Izvođenje ovih radova nastavljeno je na izvedene radove 1. faze, odnosno pripremne i zemljane radove kojim je tijekom 2013. godine izvršeno probijanje i iskop trase ceste. Radovi se izvode prema projektnoj dokumentaciji i troškovniku izrađenom u studenom 2011. godine od strane “Rijekaprojekt” d.o.o. Rijeka i projektantu Zvonimiru Medeku, ing. građ., a rok završetka radova je 210 dana, odnosno 7 mjeseci od dana početka radova. Proračunom je planirano 2.000.000,00, a do kraja godine ostvareno je 776.597,36 kn.  Do kraja 2014.godine ostvareno je 776.597,36 kn, odnosno projekt je realiziran sa 38,83 %.


Izgradnja vodspreme Solin 2

Sredstva planirana za projekt Izgradnje vodospreme Solin 2 u proračunu za 2014. godine jesu 300.000,00 kn a na kraju proračunske godine ostvarenje projekta je na nuli. Navedeni zahvat zapravo je faza projekta »Vodoopskrba visinske zone Kostrena«, kojim bi se trebalo napokon riješiti pitanje opskrbe tekućom vodom posljednja dva naselja Općine Kostrena bez vodovoda, Šubati i Raspelje. Istovremeno će se tim projektom poboljšati vodoopskrba na cijelom području Općine, te osigurati dodatne količine vode za isporuku otoku Krku.  Riječ je o složenom i sveobuhvatnom razvojnom zahvatu koji će se realizirati po fazama, a koji uz izgradnju Solina 2 pretpostavlja još rekonstrukciju i gradnju tlačnog vodovodnog cjevovoda (tzv. dionica Martinšćica-Mažeri, dužine 675 metara), zatim rekonstrukciju i izgradnju tlačnog vodovodnog cjevovoda Crpna stanica Martinšćica-Vodosprema Glavani, izgradnju tlačno opskrbnog vodovodnog cjevovoda Vodosprema Glavani-Vodosprema Solin (tzv. dionica Mažeri-Glavani dužine 647 metara), te izgradnju vodovodnih ogranka naselja Glavani-Ledine-Šubati-Raspelje. Do kraja 2014.godine kapitalni projekt izgradnje vodospreme Solin 2 realiziran je sa 0 %.


Projekt fekalna kanalizacija Mažeri-kolekror F7

Projekt fekalna kanalizacija Mažeri-kolekror F7 odnosi se na izgradnju kanalizacijskog sustava za područje Općine Kostrena. Glavni građevinski  projekt broj 2-IX/2012-34 izradio je projektant Branko Papić, ing. građ. iz Papić Biro d.o.o., u rujnu 2012. godine. Sredstva planirana u Proračunu za projekt jesu 200.000 kn, a do kraja godine ostvareno je 201.713,22 kn, što znači da su predviđena sredstva  iz Proračuna premašena za 1.713,22 kn. Kapitalni projekti koji se odnose na izgradnju vodospreme te fekalne kanalizacije za cilj imaju osiguranje javne vodoopskrbe i kanalizacije stanovnicima na širem području Općine, te zadovoljavanje potreba i unapređenje kvalitete života stanovnika Općine. Do kraja 2014. godine projekt je realiziran sa 100,86 %, što znači da su sredstva planirana iz proračuna prekoračena, te je umjesto planiranih 200.000,00 kn ostvareno 201.713,22 kn.


Kolno pješački put Sv.Lucija

U rujnu 2014.godine dovršeni su radovi na izgradnji kolno pješačkog puta u Sv. Luciji. Planirani su u iznosu od 250.000,00 kn, a izvršeni su u vrijednosti od 291.021,00 kn. Nakon izgradnje puta izvršeni su dodatni radovi unutar okućnice obiteljske kuće, koji su see odnosili na uklanjanje stepenica i izgradnju rampe za silazak invalidskih kolica, budući da u obiteljskoj kući stanuje obitelj sa invalidnim djetetom. Projekt je realiziran sa 116, 41 %.


Kapitalna ulaganja u zdravstvu

Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe

U proračunu za 2014. godinu za kapitalna ulaganja u zdravstvu, odnosno za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe planirano je ukupno 263.000,00 kn, a do kraja godine isti iznos je i ostvaren.  Projekt se se realizirati u razdoblju od 2014. do 2017. godine. Očekivani izvori financiranja projekta jesu proračun Općine, proračun PGŽ, proračun RH, sredstva iz EU fondova i privatni kapital. Projekt je realizran sa 100 %.


Program prostornog planiranja i projektne dokumentacije

Što se tiče kapitalnih projekata vezanih uz program prostornog planiranja i projektne dokumentacije u Proračunu 2014.godine planirani su projekti:

 • Projekt parkirališta groblje  Sv. Lucija
 • Projekt sjevernog prilaza ceste Šodići
 • Projekt ceste Rožići
 • Projekt ceste Mažeri-ogranak Zapad
 • Projekt kolno pješačkog puta u Doričićima
 • Projekt kolno pješačkog puta u Sv. Luciji
 • Projekt stambene ceste Paveki
 • Projekt ceste PZ Šoići D8
 • Projekt proširenja groblja Sv. Lucija
 • Projekt proširenja groblja Sv. Barbara
 • Projekt lukobrana lučica Stara voda
 • Projekt lukobrana uvale Žurkovo
 • Projekt javne rasvjete kružni tok  Urinj- crkva Sv. Barbara
 • Projekt cesta u Glavanima
 • “Projekt sanacije pokosa Vele kave u Žurkovu”
 • Projekt sanacije trga sv. Barbare
 • Projekt prometnog rješenja Kostrene
 • Projekt ceste Žuknica – Paveki

Program zaštite okoliša

U programu zaštite okoliša za eko projekte plave i zelene zastave ukupno je planirano 30.000,00 kn, međutim izvršenje do kraja 2014.godine je prešlo planirani iznos i iznosi 30.125,00 kn. Projekt je realiziran sa 100,42 %. Za projekt reciklažnog dvorišta, koji se također nalazi u programu zaštite okoliša u Proračunu 2014. planirano je 130.000,00 kn. Do kraja godine ostvareno je 19.125,00 kn. Projekt je realiziran sa 14,71%.