SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Godišnji izvještaj o realizaciji projekata ekonomskog razvoja za 2015. godinu

Izgradnja komunalne infrastrukture

Cesta Svežanj Doričići

U lipnju 2014. godine započet je postupak javne nabave za izgradnju nerazvrstane ceste Svežanj – Doričići, s pratećom infrastrukturom u trupu ceste – oborinskom odvodnjom, sanitarnom kanalizacijom i vodovodom. Izvođenje ovih radova nastavljeno je na izvedene radove 1. faze, odnosno pripremne i zemljane radove kojim je tijekom 2013. godine izvršeno probijanje i iskop trase ceste. Radovi se izvode prema projektnoj dokumentaciji i troškovniku izrađenom u studenom 2011. godine od strane “Rijekaprojekt” d.o.o. Rijeka i projektantu Zvonimiru Medeku, ing. građ., a rok završetka radova je 210 dana, odnosno 7 mjeseci od dana početka radova. Proračunom je planirano 2.500.000,00 kn, a dosad je ostvareno 905.078,67 kn. Projekt je realiziran sa 36,2 %.


Projekt fekalna kanalizacija Mažeri-kolekror F7

Projekt fekalna kanalizacija Mažeri-kolekror F7 odnosi se na izgradnju kanalizacijskog sustava za područje Općine Kostrena. Glavni građevinski  projekt broj 2-IX/2012-34 izradio je projektant Branko Papić, ing. građ. iz Papić Biro d.o.o.,  u rujnu 2012. godine. Sredstva planirana u proračunu za projekt jesu 300.000,00 kn, međutim ostvarenje do 31.03.2015. godine jest 354.749,04, sa ideksom od 118,25, što znači da će se u prvom rebalansu sredstva planirana za ovaj kapitalni projekt povećati za 100.000,00 kn. Projekt je realiziran sa118,25 %.


Kapitalni projekt Izgradnja vodospreme Solin 2

Kapitalni projekt Izgradnja vodospreme Solin 2 i sustava vodoopskrbe i kanalizacije odnosi se na rješavanje sustava javne odvodnje i u fazi realizacije je. Sredstva planirana za navedeni projekt u proračunu za 2015. godine jesu 3.500.000,00 kn, a krajem prvog tromjesječja 2015.ostvareno je 33.675,00 kn, sa indeksom od 0,96. Navedeni zahvat zapravo je faza projekta »Vodoopskrba visinske zone Kostrena«, kojim bi se trebalo napokon riješiti pitanje opskrbe tekućom vodom posljednja dva naselja Općine Kostrena bez vodovoda, Šubati i Raspelje. Istovremeno će se tim projektom poboljšati vodoopskrba na cijelom području Općine, te osigurati dodatne količine vode za isporuku otoku Krku.  Projekt je realiziran sa 0,91%.


Kapitalna ulaganja u zdravstvu

Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe

U proračunu za 2015. godinu za kapitalna ulaganja u zdravstvu, odnosno za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe planirano je ukupno 265.350,00 kn, a do 31.03.2015. godine ostvareno je 72.000,00, što čini indeks od 27,13. Planirana investicija nuditi će kapacitet za smještaj 139 osoba, uz pružanje usluga dnevnog smještaja i skrbi za starije i nemoćne osobe. Projekt se se realizirati u razdoblju od 2014. do 2017. godine. Očekivani izvori financiranja projekta jesu proračun Općine, proračun PGŽ, proračun RH, sredstva iz EU fondova i privatni kapital. Projekt je realiziran sa 27,13 %.


Program prostornog planiranja i projektne dokumentacije

Osim spomenutih projekta općinski proračun predviđa i neke manje projekte. Što se tiče prostornog planiranja i projektne dokumentacije predviđeni su projekti:

  • Projekt parkirališta groblja Sv. Lucija
  • Projekt sjevernog prilaza ceste Šodići
  • Projekt ceste iznad Doma zdravlja
  • Projekt kolno pješačkog puta u Doričićima
  • Projekt stambene ceste Paveki
  • Projekt ceste PZ Šoići – D8
  • Projekt lukobrana uvale Žurkovo
  • Projekt javne rasvjete kružnog toka Urinj – crkva Sv. Barbara