SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Analiza poduzetničke ankete 2015.

Ciljanim ispitivanjem na uzorku aktivnih trgovačkih društava, obrtnika i samostalnih djelatnika sa područja Općine Kostrena za potrebe realizacije „Programa poticanja poduzetništva Općine za 2015. godinu“ realizirana je aktivnost prikupljanja informacija o interesu i potrebi poduzetnika, te utvrđivanja uvjeta, kriterija i postupaka dodjele bespovratnih potpora u formi malog i srednjeg poduzetništva na području grada Općine Kostrena.

Cilj istraživanja je bilo prikupiti informacije, izravno od kategorije malih i srednjih poduzetnika, odnosno obrta i trgovačkih društava koja posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Kostrena. Uzorak na kojem je vršeno istraživanje je cca. 20-30 ispitanih obrta i trgovačkih društava. Kod ocjene odaziva i tumačenju rezultata treba uzeti u obzir da se radi o anketnom ispitivanju putem e-maila te telefonskim putem.

Rezultati ankete uz ostale pokazatelje pomažu pri razvoju projekta „Program razvoja poduzetništva Općine Kostrena za 2015. godinu“, te ujedno daju smjernice za planiranje nužnih aktivnosti informiranja i savjetovanja i razvoja lokalnog gospodarstva. Anketom su prikupljeni podaci kroz područja kretanja trenda zaposlenosti u obrtu/tvrtki, pozitivne stvari vezane uz Kostrenu kao mjesto za vođenje poslova, negativne stvari vezane uz Kostrenu kao mjesto za vođenje poslova, te prijedlozi vlasnika obrta/tvrtki za budućnost, kako bi se Općina učinila boljim mjestom za poslovanje.

Anketirani poduzetnici su na ljestvici od 1 (slabo) do 5 (dobro) ocjenili Općinu Kostrenu kao mjesto za vođenje poslova te se izjasnili dali vide interesa u prijavi svojih projekata na natječaje za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije. Također, u svrhu identificiranja vlastitih potreba poduzetnici su naveli zanimanja koja smatraju da će im biti potrebna u poslovanju u narednih 3 godine, sa ciljem osiguravanja potrebne radne snage u obrtništvu i osiguravanja stručne radne snage. Navedeni prijedlozi biti će uvršteni u Odluku o stipendiranju deficitarnih zanimanja.

 

Analiza

Analizom anketnog upitnika može se zaljučiti kako navedeni prijedlozi daju uvid u uvjete koji bi bili nužni odnosno presudni za poticanje interesa poduzetnika, te daju percepciju potencijalnih i vec postojećih poduzetnika o Općini Kostrena kao okolini poticajnoj za razvoj poduzetništva. Analizom odgovorenih anketnih pitanja na uzorku od 30 tvrtki/obrta možemo doći do zaključka:

 • većina tvrtki/obrta na području Općine Kostrena stariji su od 10 godina, iz čega proizlazi zaključak kako je potrebno mladim poduzetnicima olakšati pokretanje posla te razviti programe kojima se olakšava dobivanje kredita ili jamstva na kredit. Na ovaj se način potIče razvoj malog i srednjeg poduzetništva, otvaranje novih poduzeća, modernizacija i proširenje postojećih te povećanje broja novih radnih mjesta
 • većina ispitanih tvrtki/obrta zapošljava prosječno od 3-5 zaposlenika, dok također velik broj ima prijavljenog jednog djelatnika, dakle vlasnika
 • anketirani poduzetnici navode informatičare, projektante, građevinare, električare, strojarske inžinjere, kozmetičare, slastičare, mesare kao deficitarna zanimanja za koja će im biti potrebna u periodu od 3 godine


 • analizom pitanja vezanih uz pozitivne i negativne stvari vezane uz Kostrenu kao mjesto za vođenje poslova može se zaključiti kako se većina ispitanih poduzetnika slaže da su pozitivne stvari vezane uz Općinu kvaliteta okoliša, prirodni potencijali, tradicijsko naljeđe, potencijal infomatički obrazovanih mladih ljudi, prometna povezanost te infrastruktura. Kao negativne strane navode se loša kvaliteta smještaja, nedovoljno razvijena turistička infrastruktura, nedovoljno razvojnih programa i poticaja za poduzetništvo i obrtništvo, nepostojanje edukacija za poduzetnike i postojanje Udruge poduzetnika, nadalje nedovoljna informiranost poduzetnika i lokalnog stanovništva, što dovodi do zaključka kako ovdje presudnu ulogu ima neadekvatna uloga lokalne zajednice u razvoju pouzetništva i gospodarstva


 • na pitanje dali su zainteresirani za prijavu svojih prijekata na natječaje za dobivanje sredstava iz fondova Europske Unije svi anketirani poduzetnici su potvrdno odgovorili
 • analizom riješenih anketnih pitanja dolazi se do percepcija za budućnost, kako bi se Općina Kostrena učinila mjestom koje pruža bolje uvjete za poslovanje. Kao prijedlozi navode se stvaranje garanancijskog fonda za male poduzetnike, veće sudjelovanje lokalnih subjekata u poslovima Općine i općinskih ustanova, potreba za pokretanjem smotre ili sajma lokalnog gospodarstva, dodjela bespovratnih potpora, lakši pristup financiranju, osiguravanje besplatnih programa, edukacija i usavršavanja za radnike iz područja korištenja računala, stranih jezika i slično, bolje savjetodavne usluge od strane lokalne jedinice, veća uključenot mladih ljudi u procese odlučivanja u jedinici lokalne zajednice, povećanje kvalitete smještaja i iskorištavanje turističkih potencijala

 

ZAKLJUČAK

 • rezultati ankete daju smjernice jedinici lokalne zajednice na koji način stvoriti poticajno poslovno okruženje za vlastite poduzetnike, te putem različitih potpora olakšati poduzetničke aktivnosti. Rezultati ukazuju na glavni poblem nedovoljne uključenosti i informiranosti jedinica lokalne zajednice, što je rezultat toga da su dosadašnja ulaganja u poduzetništvo na području Općine Kostrena nisu bila dobra i učinkovita, a svodila su se samo na sufinanciranje kamatnih stopa na odobrene kredite. Jedan od najčešćih problema sa kojim se susreću poduzetnici i potencijalni investitori jest nedovoljna informiranost kao i nedostupnost mjera poticanja malog i srednjeg poduzetništva
 • pozivajući se na drugi strateški cilj strategije razvoja Općine Kostrena, koji čini razvoj gospodarstva, kao rješenje za navedene probleme nameće se “Program razvoja poduzetništva 2015. godine”, koji se utvrđuju opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva. Korisnici potpora mogu biti obrti i trgovačka društva (mala i srednja) koja posluju i imaju registrirano sjedište u Općini Kostrena
 • analizom pitanja vezog uz deficitarna zanimanja dolazi se do jednog od načina poticanja razvoja, pošto će navedeni prijedlozi biti uvršteni u Odluku o stipendiranju deficitarnih zanimanja. Cilj ovog programa jest stvoriti poticajno poslovno okruženje, te osigurati stručnu radnu snagu, kako u obrtništvu, tako i u cjelokupnom gospodarstvu. Na ovaj način želi se potaknuti upis učenika u deficitarna zanimanja i partnersko djelovanje na području obrazovanja kadrova u skladu s potrebama gospodarstva
 • u cilju ostvarivanja strateškog cilja broj dva, razvoja gospodarstva te stvaranja povoljnog poslovnog okruženja Općina Kostrena je u 7. mjesecu 2014. godine potpisala Ugovor o certifikaciji sa Centrom za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta sveučilišta u rijeci (CLER d.o.o) te je osnovan radni tim.
 • certifikacija nudi rješenje za prisutne navedene probleme pa ce nakon završenog postupka postojeći poduzetnici, kao i potencijalni investitori moći dobiti usluge i informacije na način koji olakšava poslove iz nadležnosti lokalnih samouprava