SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

2. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kostrena

Novosti Obavijesti Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA: 021-05/21-01/
URBROJ: 2170-07-01-21-
Kostrena,  14. srpnja 2021. godine

Temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18, 1/20, 1/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Kostrena saziva

2.  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 22. srpnja 2021. godine u  16  sati u Narodnoj čitaonici Kostrena, Sv. Lucija 14

DNEVNI RED:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
3. a) Prijedlog odluke o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
b) Prijedlog odluke o izboru članova Odbora za gospodarstvo i razvoj poduzetništva
c) Prijedlog odluke o izboru članova Odbora za urbanizam i prostorno planiranje
d) Prijedlog odluke o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša
e) Prijedlog odluke o izboru članova Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
4. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu
5. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kostrena za 2020. godinu
6. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu
7. a) Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
b) Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2021. godinu
8. a) Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2021. godinu
b) Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2021. godinu
9.  Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2021. godini
10. Prijedlog odluke o prestanku rada trgovačkog društva KOSTRENA NOVA društva s ograničenom odgovornošću za    projektiranje i građenje
11. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 2708/1, 2869/1, 2929/3 i 5534/1 sve k.o. Kostrena Lucija
12. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 3028/5 k.o. Kostrena Lucija
13. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 5530/17 k.o. Kostrena Lucija
14. Prijedlog odluke o otkupu nekretnine k.č. 3036/2 k.o. Kostrena Lucija
15. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zamjenu suvlasničkog omjera nekretnine k.č. č.2776/1 u suvlasništvu Općine Kostrena u 8/30 dijela za suvlasničke omjere nekretnine k.č. broj 2776/2 u suvlasništvu fizičkih osoba, sve u k.o. Kostrena Lucija
16. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kostrena
17. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata
18. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Kostrena
19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“
20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kostrena za provedbu ulaganja u rekonstrukciju sjeverozapadnog aneksa na zgradi Narodne knjižnice i čitaonice Kostrena, na k.č. broj 1465 k.o. Kostrena Lucija
21. Izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine
22. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Kostrena za 2020. godinu
23. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
24. Prijedlog odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena

Mole se  vijećnici da prisustvuju sjednici , a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj 209 062 ili 099 310 7586.

PREDSJEDNIK
Dražen Soldan v.r.

Preuzmite dokumente

2. sjednica OV pdf | Dnevni-red-2.-sjednice-Ov-21.7.21.pdf | 651,01 KB