SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Dječji vrtić “Zlatna ribica” -natječaj za radno mjesto odgojiteljica/odgojitelj

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 29. listopada 2020. godine.

KLASA: 112-01/20-01/4
URBROJ: 2170-07-54-20-1
Kostrena, 22. listopada 2020.g.

Na temelju članka 34. stavka 1. točke 14. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” Upravno vijeće dječjeg vrtića na svojoj 44. sjednici održanoj dana 21. listopada 2020. godine donijelo je Odluku o raspisivanju:

NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice

UVJETI :
– sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97)

Na natječaj za navedeno radno mjesto mogu se javiti kandidati oba spola.
Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– zamolbu sa životopisom,
– presliku domovnice i osobne iskaznice,
– potvrdu o stečenom obrazovanju,
– uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od tri mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, čl.25 st.2 i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, čl.25. st.4.)
– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa te dokaze sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Natječaj traje od 22. listopada 2020. godine do 29. listopada 2020. godine.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić “Zlatna ribica “, Žuknica 1a, 51 221 Kostrena, s naznakom “Za natječaj-ne otvarati”.
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Obavijesti kandidatima/kandidatkinjama, kao i odabir istih, obavit će se u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća :

Doc.dr.sc.Željko Linšak, dipl.sanit.ing.