SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Dnevni red 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena

Novosti Obavijesti

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18, 1/20  i 1/21), sazivam

13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 30. studenoga 2022. godine u 18 sati

u Narodnoj čitaonici Kostrena, Sv. Lucija 14

 

Za  sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća
3. Prijedlog odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Kostrena za 2022. godinu
4. Prijedlog proračuna Općine Kostrena za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
5. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu
6. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2023. godini
7. a) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
b) Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
8. Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kostrena u 2023. godini
9. a) Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2023. godinu
b) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
c) Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
d) Prijedlog programa javnih potreba socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2023. godinu
e) Prijedlog programa javnih potreba u zaštiti okoliša za 2023. godinu
10. Prijedlog odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima na području Općine Kostrena
11. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene – lučice Stara Voda
12. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena
13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na području Općine Kostrena
15. a) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića
„Zlatna ribica“
b) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“
16. Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Zlatna ribica“
17. a) Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kostrena za razdoblje od 2023. godine do 2025. godine
b) Prijedlog plana davanja koncesija na području Općine Kostrena za 2023. godinu
18. Prijedlog odluke o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Kostrena
19. Prijedlog odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje Općine Kostrena
20. a) Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena za 2022. godinu
b) Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Mole se vijećnici da prisustvuju sjednici te da u slučaju spriječenosti obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209- 062  ili  099/ 310 7586.

Izravno praćenje sjednice bit će omogućeno na poveznici: 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Kostrena

PREDSJEDNIK
Dražen Soldan v.r.

Preuzmite dokumente

Dnevni red 13. sjednice Općinskog vijeća OK pdf | Poziv-s-Dnevnim-redom-13.-sjednice-Općinskog-vijeća.pdf | 456,03 KB