SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Dnevni red 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena

Novosti

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18, 1/20, 1/21), sazivam

18. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA
26. rujna 2023. godine u 18 sati,
u Narodnoj čitaonici Kostrena, Sv. Lucija 14

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća
 3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu
 4. Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu
 5. a) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  b) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 6. a) Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2023. godinu
  b) Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
  c) Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2023. godinu
  d) Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u zaštiti okoliša za 2023. godinu
 7. Prijedlog odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za vrednovanje programa i projekata iz područja kulture koji se financiraju iz proračuna Općine Kostrena
 8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena
 9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na području Općine Kostrena
 10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Općine Kostrena
 11. Prijedlog Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za izvedbu građevinskih i obrtničkih radova na obavljanju komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena
 12. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao k.č. broj 759 k.o. Kostrena-Barbara
 13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č. broj 5153/6 k.o. Kostrena-Lucija
 14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama označenim kao k.č. broj 4278/1, k.č. broj 4289/1 i k.č. broj 4316/1 sve u k.o. Kostrena-Lucija
 15. Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji s Općinom Kupres (Bosna i Hercegovina)
 16. Prijedlog zaključka – Izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine

Umoljavam vijećnike da prisustvuju sjednici, a u slučaju spriječenosti obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na broj  209 062  ili  099 310 7586.

Izravno praćenje sjednice bit će omogućeno na You Tube kanalu Naša Kostrena, na poveznici 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kostrena

PREDSJEDNIK
Dražen Soldan v.r.