SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Dnevni red 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena

Novosti

 REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

    OPĆINA KOSTRENA
        Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/6
URBROJ:  2170-07-01-20-1
Kostrena, 14. svibnja 2020. godine

Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18, 1/20), sazivam

35. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 29. svibnja 2020. godine u 15.00 sati

u Narodnoj čitaonici Sv. Lucija

Za  sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika s;
  a) 33. sjednice Općinskog vijeća
  b) 34. (elektronske) sjednice Općinskog vijeća
 3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2019. godinu
 4. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
 5. Prijedlog zaključka – Izvješće o radu Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena za 2019. godinu
 6. Prijedlog zaključka – Izvješće o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2019. godine
 7. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o sustavu glavne knjige riznice i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice Općine Kostrena
 8. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu
 9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu
 10. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba za 2020. godinu u;
  a) socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi
  b) kulturi
  c) obrazovanju i znanosti
  d) zaštiti okoliša
  e) sportu
 11. a) Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  b) Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 12. Prijedlog odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za izvedbu radova na obavljanju komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena
 1. Prijedlog odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti provedbe obveznih preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te zaštita bilja i suzbijanje korova na području Općine Kostrena
 2. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja
 3. Prijedlog odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ od roditelja-korisnika usluga
 4. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine k.č. br. 5215/3 k.o. Kostrena-Lucija u vlasništvu Općine Kostrena u Pavekima
 5. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine k.č. br. 5219/7 k.o. Kostrena-Lucija u vlasništvu Općine Kostrena u Pavekima
 6. Prijedlog zaključka – Izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine
 7. Prijedlog zaključka – Izvješće o radu Savjeta mladih za 2019. godinu
 1. a) Prijedlog zaključka – Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  b) Prijedlog zaključka – Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 2. Prijedlog odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 4. Prijedlog pravila o izmjeni i dopuni Pravila o protokolu Općine Kostrena

 

Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

Predsjednik

                                                                                                                                Dražen Soldan, v.r.