SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Dnevni red 40. sjednice Općinskog vijeća

Obavijesti

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2170-07-01-21-1

Kostrena, 28. siječnja 2021.  godine

 

            Na temelju članka 75. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/18), sazivam

40. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 18.  veljače 2021. godine u 16  sati

u Narodnoj čitaonici Kostrena, Sv. Lucija 14

 

Za  sjednicu predlažem sljedeći

 DNEVNI RED:

 

 1. Izvješće Mandatne komisije + Prisega
 2. Aktualni sat
 3. Usvajanje zapisnika s 39. sjednice Općinskog vijeća
 4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kostrena
 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kostrena
 6. Prijedlog odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća i članova stalnih radnih tijela
 7. Prijedlog odluka i izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2021.godini
 8. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
 9. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 10. Prijedlog odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Kostrena
 11. Prijedlog odluke o grobljima
 12. Prijedlog programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2021. godinu
 13. Prijedlog odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Općine Kostrena za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kostrena za prijavu na natječaj LAG-a Vinodol za provedbu ulaganja u rekonstrukciju malog travnatog pomoćnog nogometnog igrališta Žuknica u Kostreni na k.č. 2673, k.o. Kostrena Lucija – mjera 3.1.1.
 15. Prijedlog odluke o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena 2014.-2020. godine
 16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja
 17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
 18. Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Kostrena
 19. Prijedlog odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i objavi Registra nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena
 20. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 21. Prijedlog odluke o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama na području Općine Kostrena
 22. Prijedlog odluke o sklapanju nagodbe pred Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji u predmetu povrata imovine iza pok. Miloš Marte (ovlaštenica naknade Miloš Ksenija)
 23. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 24. Prijedlog plana davanja koncesija na području Općine Kostrena za 2021. godinu
 25. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Kostrena za razdoblje   2021.-2027. godine
 26. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama za   javnu odvodnju na području Općine Kostrena

 

 

Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

 

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK

                                                                           

                                                                                                         Dražen Soldan v.r.