SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Donošenje nove Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Kostrena

Informacije za građane Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području općine Kostrena –  postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 12. veljače 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području općine Kostrena  putem e-maila na adresu  kostrena@kostrena.hr na obrazcu u prilogu.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti ˝Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima˝ koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju nacrta prijedloga Odluke i pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

Razlozi donošenja nove Odluke

Jedinice lokalne samouprave, pa tako i Općina Kostrena, dužne su donijeti ovu Odluku temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, i to u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Vladine Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, a ta je Uredba stupila na snagu u studenom 2017.

Novom Odlukom Općina Kostrena nastojala je, ne samo uskladiti se s navedenom Uredbom, već i  iznaći nova odgovarajuća rješenja za pojedine praktične situacije vezane uz prikupljanje otpada.

Općina Kostrena, Grad Rijeka i riječki prsten imaju u potpunosti uspostavljen ekološki sustav zbrinjavanja i obrade otpada, a uz kontinuirane aktivnosti na nadogradnji sustava, izgrađena je i uspostavljena potrebna infrastruktura za provođenje niza odredbi iz spomenute Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Uvodi se kriterij broja članova kućanstva

Do danas je KD Čistoća poduzela niz aktivnosti za provođenje ovih odredbi – od implementiracije programskog rješenja E-inventura, preko obilježavanja spremnika za otpad bar kodom do anketiranja građana o broju članova kućanstva u kojem žive. Snimaju se GPS lokacije spremnika bar kod čitačem, unose se podaci o svakom spremniku u objedinjenu bazu podataka, u tijeku je pridruživanje spremnika krajnjim korisnicima te implementacija informacijskog sustava za evidenciju količine i obračun troškova prikupljenog otpada.

Svakako važan novitet predstavlja činjenica da će se raspodjela troškova udjela volumena otpada u zajedničkim spremnicima temeljiti na kriteriju broja članova kućanstva u višestambenim zgradama te na individualizaciji spremnika u obiteljskim kućama.  Navedenim sustavom cilj je omogućiti građanima upravljanje vlastitim otpadom.

Osim navedenog, usklađenje poslovanja sa spomenutom Uredbom uključuje i donošenje cjenika javne usluge u roku od mjesec dana od donošenja ove Odluke o prikupljanju otpada, dostavu obrasca izjave o načinu korištenja javne usluge svim postojećim korisnicima usluge odvoza otpada na području općine Kostrena, sklapanje ugovora o korištenju javne usluge s korisnicima, označavanje postojećih spremnika za odlaganje otpada najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke te osiguravanje pojedinačnog korištenja javne usluge u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu Odluke.

Savjetovanje koje je Općina Kostrena otvorila o novoj Odluci o načinu prikupljanja otpada tiče se svih mještana i domaćinstava, ali i pravnih osoba koje u poslovanju neminovno stvaraju određene količine otpada te koriste usluge prikupljanja i odvoza otpada.

Stoga su svi pozvani na uključivanje u ovo Savjetovanje. Općina Kostrena tako upućuje sudionike da prouče nacrt Odluke, predlože čime bi unaprijedili članke Odluke u kojima su popisane obaveze koje KD Čistoća ima prema korisnicima usluge odvoza otpada, i obaveze koje korisnici usluge imaju prema KD Čistoći.

Suradnja i razumijevanje

Implementacija svih odredbi iz ranije spomenute Vladine Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu u studenom 2017, zahtjeva duži vremenski period i mnoge prilagodbe kako KD Čistoće tako i građana, korisnika usluga.

Primjerice, individualizacija spremnika nailazi na problem prostora, prvenstveno u višestambenim zgradama. Potencijalni je problem nabava i isporuka opreme zbog istovremene isporuke velikih količina opreme za sve jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.

Zbog tih i drugih razloga cijeli je proces implementacije odredbi iz navedene Uredbe složen te zahtijeva mnogo suradnje i razumijevanja između korisnika javne usluge, KD Čistoće, medija, građanskih inicijativa jer je zajednički cilj ustrojiti održivi sustav koji će zadovoljiti zakonsku regulativu, ekološke zahtjeve uz visoku kvalitetu usluge, ali i s tendencijom ekonomske prihvatljivosti za krajnje korisnike.

KD Čistoća i prikupljanje otpada u Općini Kostrena

Komunalno društvo Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom u vlasništvu je devet jedinica lokalne samouprave u kojima održava čistoću i gospodari otpadom. To su gradovi Rijeka, Kastav, Bakar i Kraljevica, te općine Viškovo, Kostrena, Čavle, Jelenje i Klana.

Osnovne djelatnosti KD Čistoće su skupljanje i zbrinjavanje otpada, čišćenje javno prometnih površina, održavanje javnih WC-a, kupatila i plaža, a od 2008. godine i održavanje zelenih površina na području grada Rijeke.

Osim spremnika za prikupljanje mješanog komunalnog otpada još postoje i spremnici za prikupljanje papira i kartona, staklene, plastične, metalne i tzv. tetra ambalaže.

Spremnici se prazne specijalniim vozilima tzv. autosmećara, intezitetom od 2 puta tjedno, ovisno o vrsti otpada koji se prikuplja te gustoći naseljenosti pojedinih dijelova grada.

Preostali (miješani komunalni) otpad zbrinjava se u ŽCGO „Marišćina“ kojom upravlja tvrtka EkoPlus d.o.o., a odvojeno prikupljene vrijedne vrste otpada predaju se ovlaštenim koncesionarima.

Odvoz glomaznog komunalnog otpada obavlja se prema planu koji se priprema u suradnji s mještanima , a uključuje   postavljanje spremnika od 5 m³, tzv. baje, u određenim terminima i na određenim lokacijama.  Pored toga prva četiri utorka svakog mjeseca interventno vozilo/grajfer sa javnih površina Općine Kostrena prikuplja nepropisno bačen glomazni otpad, te glomazni otpad mještana na unaprijed dogovorenim lokacijama. Također drugi i četvrti petak u mjesecu manje vozilo prikuplja glomazni otpad koji je nepropisno odbačen uz spremnike za otpad.