SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

DV Zlatna ribica- Natječaj za radno mjesto- SPREMAČ/ICA- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa

KLASA: 112-01/21-01/4
URBROJ: 2170-07-54-21-1

 

Na temelju članka 34. stavka 1. točke 14. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i  članka 7. Pravilnika o radu  Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” Upravno vijeće dječjeg vrtića na svojoj 52.  elektronskoj sjednici održanoj dana 16. travnja 2021. godine  donijelo je Odluku o raspisivanju

 

 

NATJEČAJA  ZA  RADNO MJESTO

SPREMAČ/ICA –   1 izvršitelja/ica na određeno puno radno vrijeme

 

UVJETI :

  • sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97)

 

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola.

Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– zamolbu sa životopisom,

– dokaz o državljanstvu,

– potvrdu o stečenom obrazovanju,

– uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 3 mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, čl.25 st.2 i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, čl.25. st.4.)

– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa te dokaze sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

Natječaj traje  od 19. travnja 2021. godine do 26. travnja 2021. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić “Zlatna ribica “, Žuknica 1a, 51221 Kostrena, s naznakom “Za natječaj-ne otvarati”.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Obavijesti kandidatima/kandidatkinjama, kao i odabir istih, obavit će se u zakonskom  roku.

 

 

 

                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                       doc.dr.sc.Željko Linšak, dipl.sanit.ing.