SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

DV Zlatna ribica zapošljava više izvršitelja za njegu, skrb i pratnju djece

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 23. listopada 2023. godine u 23:59 sati.

KLASA: 112-01/23-01/4
URBROJ: 2170-22-1-23-1
Kostrena, 13. listopada 2023.g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( “Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 34. stavka 1. točke 11. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i  članka 7. Pravilnika o radu  Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” Upravno vijeće dječjeg vrtića na 18. sjednici održanoj dana 13. listopada 2023.g. godine  donijelo je Odluku o raspisivanju

NATJEČAJA
za zasnivanje radnog odnosa

 za radno mjesto pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece:

–   1 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

–   4 izvršitelja/ice na neodređeno nepuno radno vrijeme

Uvjeti :
– prema člancima 24.i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97)

Na natječaj za navedeno  radno mjesto mogu se javiti kandidati oba spola.
Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 1. zamolbu sa životopisom
 2. potvrdu o stečenom obrazovanju
 3. dokaz o državljanstvu
 4. dokaz o radnopravnom statusu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od mjesec dana od dana objave Natječaja)
 5.  dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
  a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  c) potvrda Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta (čl. 25. st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).
       Kandidati su istu dužni dostaviti prije potpisivanja Ugovora o radu.
 6. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predloženi kandidati su dužni dostaviti prije potpisivanja Ugovora o radu.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i dr.)
Sukladno čl. 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Prijave na natječaj mogu se podnijeti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku na adresu: Dječji vrtić “Zlatna ribica “, Žuknica 1a, 51221 Kostrena, s naznakom “Za natječaj-ne otvarati”, a u slučaju izbora kandidat će ih prije stupanja na rad predočiti u izvorniku.

Pri prijavi na natječaj kandidat je dužan naznačiti da li se prijavljuje na radno mjesto na nepuno ili puno radno vrijeme.
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Obavijesti kandidatima/kandidatkinjama, kao i odabir istih, obavit će se u zakonskom roku.

Ovaj Natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ i Općine Kostrena.

 

 

                                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                    Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“

                                                                                                                Dražen Soldan