SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Izvješće o savjetovanju sa javnošću s javnim uvidom i javnim izlaganjem u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Kostrena za razdoblje 2017.- 2022. godine

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

             

           REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

              OPĆINA KOSTRENA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 351-02/17-01/1
URBROJ: 2170-07-04-18-7
Kostrena: 13. travanj 2018.

 

Predmet: Izvješće o savjetovanju sa javnošću s javnim uvidom i javnim izlaganjem u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Kostrena za razdoblje 2017.- 2022. godine

 

Temeljem obveze iz članka 163. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i odredbama iz Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) na mrežnoj stranici Općine Kostrena 07. ožujka 2018. godine objavljeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kostrena za razdoblje od 2017. – 2018. godine. Rok za podnošenje prijava bio je do zaključno 05. travnja 2018. godine.

Temeljem odredbi iz članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) i članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) i Zaključka općinskog načelnika od 06. ožujka 2018. godine provedeno je savjetovanje s javnošću sa javnim uvidom i javnim izlaganjem.

Poziv za sudjelovanje objavljen je na mrežnoj stranici Općine Kostrena dana 07. ožujka 2018. godine, a tijekom trajanja javnog uvida zakazano je javno izlaganje Nacrta Plana u vijećnici Općine Kostrena dana 22. ožujka 2018. godine. Javno izlaganje nije održano jer nije bilo zainteresirane javnosti.

Provođenjem savjetovanja željelo se od mještana dobiti povratne informacije da li se Planom predložene mjere smatraju kvalitetnima i provedivima za postizanje ciljeva postavljenim u području gospodarenja otpadom i kojim mjerama bi trebalo dopuniti Plan kako bi se smanjile količine otpada.

 

Nakon proteka roka za savjetovanje utvrđeno je da temeljem navedenog poziva za sudjelovanje, nije bilo pitanja/prijedloga/primjedbi zainteresirane javnosti na predloženi Nacrt Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017. do 2022. godine.

 

Pročelnik:                                                                                          Pripremio:

Egon Dujmić, dipl. ing.  građ.                                                     Milan Tićak, dipl. ing.