SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u pri pokretanju otvorenog postupka javne nabave za rekonstrukciju NERAZVRSTANE CESTE UZ PZ ŠOIĆI – 1. FAZA

Informacije za građane Novosti Obavijesti Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA: 363-01/17-03/17
URBROJ: 2170-07-04-4-17-4
Kostrena, 5. prosinca 2017.

Evidencijski broj javne nabave: JN-202.81/01-2017

Predmet:  Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim  gospodarskim subjektima u pri pokretanju otvorenog postupka javne nabave za  rekonstrukciju NERAZVRSTANE CESTE UZ PZ ŠOIĆI – 1. FAZA

Naručitelj, OPĆINA KOSTRENA, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, OIB: 32131316182, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu građevinskih i obrtničkih radova na rekonstrukciji NERAZVRSTANE CESTE UZ POSLOVNU ZONU ŠOIĆI S GRADNJOM PRIPADAJUĆE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – OBORINSKE ODVODNJE, JAVNE RASVJETE I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE TE IZMICANJA POSTOJEĆEG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U KOSTRENI, evidencijski broj Naručitelja JN-202.81/01-2017.

U skladu s člankom 198. stavkom 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2017), Naručitelj je dana 27. studenog 2017. godine na svojim web stranicama www.kostrena.hr stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

  • Opis predmeta nabave,
  • Tehničke specifikacije,
  • Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • Kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je 6 (šest) dana, računajući od dana objave dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na internetskim stranicama Naručitelja www.kostrena.hr, odnosno od dana 27. studenog 2017. do 4. prosinca 2017. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogli su, u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja, svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju za prethodno savjetovanje dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: edgar.margan@kostrena.hr

Tijekom razdoblja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nije dostavljena niti jedna primjedba ili prijedlog na objavljenu dokumentaciju o nabavi za koje je objavljen poziv na prethodno savjetovanje.

Stručno povjerenstvo Naručitelja:
Edgar Margan, v.r.
Martina Zekić, v.r.
Dario Modrić, v.r.

U skladu s člankom 198. stavkom 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj ovo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na raspolaganje na internetskim stranicama Naručitelja www.kostrena.hr.