SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni natječaj za imenovanje člana Uprave (direktora/direktorice) KD Kostrena

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Novosti Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 22. veljače 2023. godine u 12:00 sati.

Temeljem Odluke Skupštine Društva o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje člana Uprave KD Kostrena d.o.o., sukladno članku 18. Izjave o osnivanju Društva, dana 7. veljače 2023. godine raspisuje se

J A V N I    N A T J E Č A J
za imenovanje člana Uprave (direktora/direktorice) KD Kostrena d.o.o.
za mandatno razdoblje od četiri (4) godine

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (sedmog stupnja) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • položen ispit za vozača B kategorije motornih vozila
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje
 • nepostojanje zapreka iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22)

Opis poslova:

 • zastupa društvo samostalno i pojedinačno
 • vodi poslove društva i obavlja poslove u skladu sa zakonom
 • utvrđuje poslovnu politiku društva
 • donosi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike
 • organizira poslovanje društva i vođenje poslovnih knjiga u skladu sa pozitivnim propisima
 • donosi odluke i druge akte društva, osim odluka i akta koje su u nadležnosti drugih organa
 • priprema prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Skupština i Nadzorni odbor te izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora
 • utvrđuje unutarnje ustrojstvo društva
 • sklapa ugovore o radu sa zaposlenicima te odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Izjavom o osnivanju KD Kostrena d.o.o.

Uz prijavu na natječaj s osnovnim podacima, kandidati moraju dostaviti:

 • životopis
 • preslika osobne iskaznice ili drugi dokaz o državljanstvu
 • preslika diplome ili drugi dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • preslika vozačke dozvole ili drugi dokaz o položenom ispitu za vozača B kategorije motornih vozila
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/ kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 90 dana od dana objave ovog natječaja)
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili indeksa fakulteta) iz kojeg je razvidno da je kandidat/ kandidatkinja položio/la ispit iz jednog stranog jezika,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili indeksa fakulteta iz kojeg je razvidno da je kandidat/kandidatkinja položio/la ispit iz informatike),
 • izjavu o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ovjerenu kod javnog bilježnika (obrazac izjave u prilogu natječaja)
 • prijedlog Plana i programa rada Društva za mandatno razdoblje

Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama, a prije odabira kandidat/ kandidatkinja mogu biti pozvani da predoče izvornike.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 22. veljače 2023. godine do 12:00 sati.

Kandidat/ kandidatkinja koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21), dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno u radnom vremenu (ponedjeljak-petak od 8:00 do 16:00h) u sjedištu Društva u Kostreni, Žuknica 1b (sportska dvorana Kostrena) ili poštanskom pošiljkom na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – član Uprave (direktor/ direktorica) KD Kostrena d.o.o.“.

 Ukoliko se prijava dostavlja poštom, kandidati snose rizik da prijava ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.

 Prijavljeni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju bit će pozvani na razgovor, a po potrebi s njima će se obaviti i testiranje u odnosu na tražena znanja i sposobnosti.

Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru te eventualnom testiranju ukoliko na isti budu pozvani, kandidat koji se ne odazove pozivu, smatrat će se da je povukao prijavu i odustao od konkuriranja na natječaju.

 Člana Uprave (direktora/direktoricu) imenuje Skupština Društva na mandatno razdoblje od četiri (4) godine. Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovoriti će se probni rad od 6 mjeseci.

Kandidati će biti obaviješteni pisanim putem o rezultatima natječaja u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju člana Uprave (direktora/ direktorice) KD Kostrena d.o.o.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe ovog natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu dokumentaciju traženu ovim natječajem. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao niti prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

 Društvo zadržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.

 

Predsjednik Skupštine
Dražen Vranić, dipl.iur., v.r.

Preuzmite dokumente

Javni natječaj pdf | Javni-natjecaj-clan-uprave.pdf | 212,89 KB
Izjava o nekažnjavanju pdf | Javni-natjecaj-izjava.pdf | 88,22 KB