SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije nerazvrstanih cesta

Javna nabava Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 10. veljače 2017. godine u 09:00 sati.

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99,57/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članka 19. i 21. Odluke o komunalnim djelatnostima (Službene novine Primorsko — goranske županije broj 11/14 i Službene novine Općine Kostrena broj 5/15) i Odluke Općinske Načelnice KLASA: 022-06/17-01/2, URBROJ: 2170-07-03-17-42 od 24. siječnja 2017. godine, Općinska Načelnica Općine Kostrena objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
za obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja
horizontalne i vertikalne signalizacije nerazvrstanih cesta

 

I. Predmet natječaja su poslovi održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena i to radovi na redovnom i izvanrednom održavanju horizontalne i vertikalne signalizacije.

 

II. Ponuda mora sadržavati:

 1. Naziv i točnu adresu ponuditelja
 2. Jedinične cijene za radove održavanja prema specifikaciji u natječajnoj dokumentaciji
 3. Obvezne priloge – dokumente iz točke III.

 

III. Dokumenti uz ponudu:

 1. Izvadak iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za poslove za koje podnosi ponudu
 2. Obrasce o bonitetu (BON 1 i BON 2 ili SOL2) (izvornici ili ovjerene preslike)
 3. Preslika važeće polica osiguranja od djelatnosti,
 4. Izjava o ukupnom prometu ponuditelja u posljednje tri godine (2013., 2014. i 2015.)
 5. Izjava odgovorne osobe ponuditelja u skladu s točkom III.1.a) i III.1.b) natječajne Dokumentacije
 6. Dokaz o urednom ispunjenju obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u RH
 7. Popis zaključenih ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije nerazvrstanih ili javnih cesta uz potvrde o uredno izvršenim ugovornim obvezama
 8. Popis kadrova
 9. Popis alata, ureclaja i opreme koja je izvoclaču radova na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora.
 10. Izjava o broju radnika u posljednje tri godine,
 11. Popis podisporučitelja,
 12. Jamstvo za ozbiljnost ponude — neopoziva bankarska garancija na poziv u vrijednosti od 50.000,00 kuna
 13. Izjavu ponuditelja da je izvršio pregled dokumentacije, te da na istu nema primjedbe,
 14. Izjavu ponuditelja da samostalno izvodi najmanje 51% ponuclenih radova,
 15. Upisane jedinične cijene za sve stavke predviclenih radova,
 16. Ispunjen kontrolni troškovnik s jediničnim cijenama za radove održavanja,
 17. Potpisan i ovjeren prijedlog Ugovora iz natječajne dokumentacije.

 

IV. Kriteriji za odabir su:

 1. Poslovni ugled podnositelja ponude
 2. Sposobnost za obavljanje poslova: dokaz o zaključenim ugovorima o održavanju nerazvrstanih cesta
 3. Tehnička opremljenost i kadrovi
 4. Povoljnost ponude

 

V. Ugovor o obavljanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta ugovara se na period od dvanaest (12) mjeseci.

 

Dokumentaciju za izradu ponude moguće je preuzeti u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, svakog radnog dana od  9:00 do 12:00 sati, do isteka roka za predaju ponuda ili putem elektroničke pošte, zahtjevom upućenim na adresu elektroničke pošte: edgar.margan@kostrena.hr.

Ponude koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju smatrati će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje.

Ponudu treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Kostrena, p.p. 15, 51221 Kostrena, s  naznakom „PONUDA – OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA HORIZONTALNE I VERTIKALNE SIGNALIZACIJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA“, najkasnije do 10. veljače 2017. godine u 9.00 sati.

Javno otvaranje održat će se 10. veljače 2017. godine u 9.00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena.

Nepravovremeno pristigle ponude neće se uzimati u razmatranje.

Odluku o odabiru donosi Općinsko vijeće Općine Kostrena, o čemu će svi podnositelji ponuda biti izvješteni u zakonskom roku.