SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Kostrena

Natječaji i pozivi Novosti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 20. travnja 2018. godine.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Kostrena (˝Službene novine Općine Kostrena˝ broj 2/18) i članka 4. stavak 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/14, „Službene novine Općine Kostrena“ broj 2/15), Općinsko vijeće Općine Kostrena objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Kostrena

I. Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Kostrena kao savjetodavnog tijela Općine Kostrena koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
Savjet mladih ima 5 (pet) članova uključujući predsjednika i zamjenika, a bira ih Općinsko vijeće Općine Kostrena na vrijeme od 3 (tri) godine.

II. Za člana Savjeta mladih može biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području Općine Kostrena koja u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih ima navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života.

III. Pravo isticanja kandidature imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Neformalnu skupinu mladih čini najmanje 20 mladih.
Predlagatelji su dužni prilikom isticanja kandidature predložiti i zamjenika kandidata za člana Savjeta mladih.

IV. Prijedlozi se podnose u pisanom obliku u zatvorenoj koverti na adresu Općina Kostrena, 51 221 Kostrena, Sv. Lucija 38, s naznakom: „Javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Kostrena“
Obrazac prijavnice može se podignuti u pisarnici Općinske uprave ili na mrežnoj stranici Općine Kostrena.
Prijedlog mora biti potpisan od ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom. Prijedlog koji podnosi neformalna skupina mladih mora biti potpisan od najmanje 20 mladih i uz svaki potpis trebaju biti navedeni osnovni podaci (ime i prezime, adresa, OIB) potpisnika.
Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti dokumentaciju koja služi kao dokaz da kandidat ispunjava uvjete iz ovog poziva.

V. Rok za isticanje kandidatura je 20. travnja 2018.godine.
Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.

VI. Provjera formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te objava izvješća o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura biti će objavljeni na web stranici Općine Kostrena najkasnije do 7. svibnja 2018. godine.

VII. Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
Biranje se provodi tajnim glasovanjem na način da se na listiću zaokruži pet kandidata.
U slučaju da se Savjet mladih ne može izabrati jer dva ili više kandidata imaju jednak broj glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova i to između onih kandidata koji nisu izabrani u prvom krugu jer su imali isti broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

VIII. Javni poziv će se objaviti na mrežnoj stranici Općine Kostrena www.kostrena.hr

Preuzmite dokumente

Obrazac prijavnce doc | Obrazac-prijavnice.doc | 312,00 KB
Obrazac-popis neformalne skupine mladih doc | Obrazac-popis-neformalne-skupine-mladih.doc | 86,50 KB