SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni poziv za provedbu programa preuzimanja i zbrinjavanja azbestnog otpada

Informacije za građane Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 23. prosinca 2022. godine.

Temeljem Odluke općinskog načelnika od 16. studenoga 2022. godine i članka 43. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku  Općina Kostrena objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PROVEDBU PROGRAMA PREUZIMANJA I ZBRINJAVANJA AZBESTNOG POKROVA SA ZGRADA
NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA U 2022. GODINI
“KOSTRENA BEZ AZBESTA”

Predmet ovog Javnoga poziva je sufinanciranje provedbe Programa preuzimanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova sa zgrada na području Općine Kostrena – “KOSTRENA BEZ AZBESTA”.
Općina Kostrena je u Proračunu za 2022. godinu osigurala sredstva u sveukupnom iznosu od 200.000,00 kuna namijenjenih za sufinanciranje Programa.

Pravo na sufinanciranje preuzimanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova može ostvariti fizička osoba, vlasnik/suvlasnik zgrade koja se nalazi na području Općine Kostrena.
Pod zgradom, u smislu ovog Javnoga poziva, podrazumijeva se zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari izgrađene temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji.

Podnositelj prijave može biti isključivo punoljetna, fizička osoba, vlasnik ili suvlasnik zgrade ili korisnik zgrade kojeg je opunomoćio vlasnik ili suvlasnik zgrade na kojoj se u 2022. godini izvršila zamjena krovnog pokrova koji sadrži azbest, a koja osoba ima prijavljeno prebivalište na predmetnoj zgradi.
Podnositelj prijave ne smije imati nepodmirenih dugovanja prema Općini Kostrena, po bilo kojoj osnovi, a provjera će se izvršiti uvidom u službene evidencije Općine Kostrena. Ukoliko podnositelj prijave ne zadovoljava jedan ili više od navedenih uvjeta njegova prijava se neće uzeti u razmatranje.

Podnositelj prijave dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
• popunjeni i vlastoručno potpisan obrazac prijave (Prilog 1)
• popunjenu i vlastoručno potpisanu Izjavu o prihvaćanju općih uvjeta Javnog poziva (Prilog 2)
• ukoliko postoji više suvlasnika zgrade, suglasnost svih suvlasnika (Prilog 3)
• potpisana Izjava o privoli (Prilog 4)
• presliku važeće osobne iskaznice
• preslika dokaza o preuzetom i zbrinutom azbestnom krovnom pokrovu u 2022. godini u obliku računa ispostavljenog od ovlaštenog sakupljača azbestnog otpada.

Prijava na Javni poziv podnosi se u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s navedenim imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave uz naznaku na što se prijava odnosi: “Javni poziv – Kostrena bez azbesta”, a predaje se kao preporučena pošiljka s povratnicom ili neposredno u pisarnici Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena.

Prijavni obrazac može se preuzeti na adresi Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena ili među dokumentima u prilogu ove objave.  Uz Prijavni obrazac potrebno je priložiti i ostalu traženu dokumentaciju.

Prijave na Javni poziv mogu se predati zaključno do 23. prosinca 2022. godine.

Prijave za sufinanciranje i zbrinjavanje azbestnog krovnog pokrova sa zgrada na području Općine Kostrena pregledava Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena.

Pri pregledu pristiglih prijava obavezno se provjerava:
• zadovoljavanje uvjeta Podnositelja prijave (iz točke 3.)
• cjelovitost prijave prema obveznoj dokumentaciji (iz točke 4.)
• točnost podataka upisanih u Prijavni obrazac.
U svrhu provjere točnosti podataka iz prijavnog obrasca, obavit će se terenski pregled prijavljene zgrade s cjelovitom dokumentacijom. Pregledom će se utvrditi usklađenost upisanih podataka u prijavnom obrascu sa zatečenim stanjem.
Ukoliko prijava na Javni poziv nije potpuna ili sadrži nejasne podatke, podnositelj prijave će biti obaviješten o mogućnosti dopune prijave.
Ukoliko podnositelj prijave dostavi netočne podatke ili ne dostavi traženu dopunu ili ispravak dokumentacije, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka.
Prijava na Javni poziv, sa svim prilozima, može biti predmetom provjere te je od podnositelja prijave moguće zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika određenih dokumenata.

Uz zadovoljenje uvjeta Javnog poziva, odabir korisnika sufinanciranja vršit će se po kriteriju redoslijeda zaprimljene prijave odnosno do iskorištenja sredstava iz točke 1. ovog Javnog poziva, a najkasnije do datuma 23. prosinca 2022. godine.

Nakon odabira korisnika sufinanciranja, Općina Kostrena donosi Odluku o ostvarenom pravu na sufinanciranje preuzimanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova.

Za podnositelje koji nisu ostvarili pravo na sufinanciranje Općina Kostrena donosi Odluku o neprihvaćanju prijave.

Korisnik sufinanciranja dužan je dostaviti dokaz o preuzetom i zbrinutom azbestnom krovnom pokrovu u obliku računa ispostavljenog od ovlaštenog sakupljača azbestnog otpada za 2022. godinu.

Najveći iznos sufinanciranja koji podnositelj zahtjeva po prijavi može ostvariti je 20.000,00 kuna u bruto iznosu.

Preuzmite dokumente

Kostrena bez azbesta-Odluka o raspisivanju javnog poziva pdf | Odluka_o_raspisivanju_Javnog_poziva_za_provedbu_programa_preuzimanja_i_zbrinjavanja_azbesta.pdf | 385,29 KB
Kostrena bez azbesta-javni poziv docx | Javni-poziv-Kostrena-bez-azbesta-2022.g_.docx | 40,75 KB
Kostrena bez aszbesta-prijavni obrazac docx | Prilog-1-Prijavni-obrazac.docx | 21,85 KB
Kostrena bez aszbesta-izjava o prihvaćanju uvjeta docx | Prilog-2-IZJAVA-OPRIHVACANJU-OPCIH-UVJETA-JAVNOG-POZIVA.docx | 18,93 KB
Kostrena bez aszbesta-suglasnost suvlasnika zgrade docx | Prilog-3-SUGASNOST-SUVLASNIKA-ZGRADE-.docx | 19,82 KB
Kostrena bez aszbesta-izjava o privoli docx | Prilog-4-IZJAVA-O-PRIVOLI.docx | 14,22 KB