SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA u postupku odabira najpovoljnije ponude za obavljanje poslova komunalne djelatnosti PRIJEVOZA POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA

Javna nabava Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 10. veljače 2017. godine u 11:00 sati.

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99,57/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), članka 21. Odluke o komunalnim djelatnostima (SN PGŽ broj 11/14 i SN OK broj 5/15) i Odluke Općinske Načelnice KLASA: 022-06/17-01/2, URBROJ: 2170-07-03-17-39 od 24. siječnja 2017. godine, Općinska Načelnica Općine Kostrena objavljuje

 

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
u postupku odabira najpovoljnije ponude za obavljanje poslova komunalne djelatnosti
PRIJEVOZA POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA

 

I. Predmet natječaja je povjeravanje obavljanja poslova komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika koji se financira iz Proračuna Općine Kostrena — preuzimanje i prijevoz posmrtnih ostataka ili umrle osobe za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, od mjesta smrti na području općine kostrena do nadležne patologije ili sudske medicine

 

II. Ponuda mora sadržavati:

 1. Naziv i točnu adresu ponuditelja
 2. Jedinične cijene za radove održavanja prema specifikaciji u natječajnoj dokumentaciji
 3. Obvezne priloge – dokumente iz točke III.

 

III. Dokumenti uz ponudu:

 1. Izvadak iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za poslove za koje podnosi ponudu
 2. Obrasce o bonitetu (BON 1 i BON 2 ili SOL2) (izvornici ili ovjerene preslike)
 3. Izjava odgovorne osobe ponuditelja u skladu s točkom III.1.a) i III.1.b) natječajne Dokumentacije
 4. Dokaz o urednom ispunjenju obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 5. Popis zaključenih ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika uz potvrde o uredno izvršenim ugovornim obvezama
 6. izvadak iz odgovarajućeg registra za obavljanje pogrebničke djelatnosti kojim dokazuje da je ponuditelj ovlašten za obavljanje ove djelatnosti
 7. Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti
 8. Jamstvo za ozbiljnost ponude — ovjerena obična zadužnica ispunjena na vrijednost od 10.000,00 kuna
 9. Upisane jedinične cijene za sve stavke predviđenih poslova

 

IV. Kriteriji za odabir su:

 1. Poslovni ugled podnositelja ponude
 2. Sposobnost za obavljanje poslova: dokaz o zaključenim ugovorima o obavljanje prijevoza pokojnika
 3. Povoljnost ponude

 

V. Ugovor o obavljanju poslova održavanja javne rasvjete ugovara se na period od 4 (četiri) godine.

 

Dokumentaciju za izradu ponude moguće je preuzeti u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 sati, do isteka roka za predaju ponuda ili putem elektroničke pošte, zahtjevom upućenim na adresu elektroničke pošte: edgar.margan@kostrena.hr

Ponude koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju smatrati će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje.

Ponudu treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Kostrena, p.p. 15, 51221 Kostrena, s naznakom „PONUDA — OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZA POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA”, najkasnije do 10. veljače 2017. godine u 11:00 sati.

Javno otvaranje održat će se 10. veljače 2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena.

Nepravovremeno pristigle ponude neće se uzimati u razmatranje.

Odluku o odabiru donosi Općinsko vijeće Općine Kostrena, o čemu će svi podnositelji ponuda biti izvješteni u zakonskom roku.