SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga odluke o grobljima

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

 OPĆINA KOSTRENA

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV,

PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

KLASA: 363-01/24-11/1

URBROJ: 2170-07-05-24-2

Kostrena, 16. siječnja 2024. godine

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) objavljuje

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 Nacrt prijedloga odluke o grobljima

Pravni temelj za donošenje Odluke o grobljima je članak 18.  Zakona o grobljima  (“Narodne novine” broj 19/98, 50/12 i 89/17) kojim je propisano da je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno donijeti propis o mjerilima i načinu dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenskim razmacima ukopa u popunjena grobna mjesta te o načinu ukopa nepoznatih osoba, održavanju groblja i uklanjanju otpada, uvjetima upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem, uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje i članak 34. Statuta Općine Kostrena (“Službene novine Općine Kostrena” broj 2/18, 11/18, 1/20, 1/21), kojim je propisano da Općinsko vijeće Općine Kostrena odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Kostrena.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 16. siječnja do 22. siječnja 2024. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga odluke o grobljima putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga odluke na koje se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Prijedloga odluke o grobljima o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

 

 

PROČELNIK

Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif. v.r.

Preuzmite dokumente

Nacrt prijedloga odluke pdf | Nacrt-prijedloga-odluke-o-grobljima.pdf | 204,62 KB
Poziv savjetovanje pdf | Poziv-savjetovanje-Odluka-o-grobljima.pdf | 195,84 KB
Obrazac savjetovanje docx | Kostrena_OBRAZAC-odluka-o-grobljima.docx | 16,11 KB