SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

KD Kostrena- NATJEČAJ za primanje radnika u radni odnos- POMOĆNI RADNIK NA ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA (M/Ž) – 3 izvršitelja

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 4. studenoga 2019. godine u 12:00 sati.

N A T J E Č A J

za primanje radnika u radni odnos

POMOĆNI RADNIK NA ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA (M/Ž) – 3 izvršitelja

 

Uvjeti:

 

Opis poslova:

Radi na održavanju uređenih i neuređenih zelenih površina ( košnja, sađenje, podrezivanje, njega biljaka) sukladno uputama neposrednog rukovoditelja i plana održavanja.

Rad na visini, rad sa strojevima, oštrim alatima i kemikalijama.

Radi i sve ostale poslove kojima se osigurava stanje estetske krajobrazne dopadljivosti prema donesenim planovima.

Brine o dnevnom, tjednom, mjesečnom i godišnjem ispunjavanju radnih obveza i zadataka.

Surađuje sa voditeljem odjela radi efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja posla.

Brine o materijalu, sredstvima i opremi za rad koja mu je povjerena.

Daje prijedloge neposrednom rukovoditelju za nabavu potrebnog materijala u svom dnevnom poslovanju, brine o zalihama i potrošnji istih.

Brine o izvršavanju poslova prema korisnicima usluga.

Obavlja i druge poslove po nalogu i uputama Uprave.

 

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme od 3 mjeseca.

Uz zamolbu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku svjedodžbe kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme)
  • presliku osobne iskaznice (obje strane)
  • dokaz o radnom stažu u slučaju da ima radno iskustvo (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a ne stariju od mjesec dana ili preslika radne knjižice, uključujući stranice s osobnim podacima i sve stranice na kojima je upisan radni staž ili potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa).

 

Prijave moraju biti dostavljene do 4. studenog 2019. godine u 12.00 sati, bez obzira na način dostave.

 

Prijavljeni kandidati biti će pozvani na razgovor.

Izabrani kandidati dužni su prije zaključivanja ugovora o radu obaviti prethodni liječnički pregled. Ukoliko izabrani kandidat ne zadovolji prethodni liječnički pregled kao RADNO SPOSOBAN po navedenoj osnovi Društvo zadržava pravo nezaključivanja ugovora o radu, te izbora drugog kandidata. Troškove prethodnog liječničkog pregleda snosi Društvo.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte ili osobno na adresu KD KOSTRENA d.o.o., ŽUKNICA 1 B ( SPORTSKA DVORANA KOSTRENA ), 51221 KOSTRENA, s naznakom «Za natječaj – POMOĆNI RADNIK »,

te na e-mail info@kd-kostrena.hr ( u naslovu maila obavezno upisati: ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje ).

 

Ukoliko osoba ostvaruje zakonsko pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je na isto se pozvati i uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u zakonu.

Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno radno mjesto neće biti uzete u razmatranje.

 

Društvo zadržava pravo poništiti natječaj.

 

U Kostreni, 25. listopada 2019.

Preuzmite dokumente

Tekst natječaja pdf | Natjecaj-za-POMOĆNE-RADNIKE-NA-ZELENIM-POVRŠINAMA.pdf | 137,72 KB