SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

KD Kostrena zapošljava komunalnog radnika

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 21. prosinca 2022. godine u 12:00 sati.

KD Kostrena raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme

 

RADNO MJESTO: Komunalni radnik II – 1 izvršitelj/ica

Rok – 12 mjeseci
Mjesto rada – Općina Kostrena
Radni odnos se zasniva na određeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad.

Uvjeti:

 • NSS – završena osnovna škola
 • Radno iskustvo – 1 godina na istim ili sličnim poslovima
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije 

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Presliku osobne iskaznice s obje strane ili drugi dokaz o državljanstvu
 • Preslika vozačke dozvole
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

Opis radnog mjesta:

 • prema potrebi zadužuje i vodi brigu o vozilu (registracija, čišćenje, servis, zamjena dijelova),
 • obavlja ručno ili strojno pometanje prema planu rada,
 • redovno čisti i vrši kontrolu stanja šahti i rešetki na terenu za koji je zadužen, te najmanje dva puta godišnje sudjeluje u njihovom detaljnom čišćenju,
 • čisti i vrši kontrolu stanja i sitnije popravke autobusnih stanica i spomenika, čisti plaže i staze, prilazne puteve i mrtvačnicu groblja Sv. Barbara i Sv. Lucija,
 • obavještava nadređenoga ili komunalnog redara o uočenim većim onečišćenjima,
 • po potrebi skuplja rasuti teret i krupni otpad, odvozi krupni otpad u reciklažno dvorište, a o istome dostavlja izvješće,
 • brine o zalihama i potrošnji materijala i daje prijedloge za njegovu nabavku,
 • u dane blagdana i praznika postavlja i skida stalke za polaganje vijenaca i zastave,
 • ispunjava i jednom tjedno dostavlja putni radni list za vozilo, dostavlja izvješća o radu na dnevnoj bazi,
 • odgovoran je za materijalne resurse koje koristi,
 • odgovoran je za pravilnu primjenu stručnih metoda rada, postupaka i tehnika,
 • obavlja i druge poslove po nalogu predradnika i nadređenih.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 21. prosinca 2022. godine do 12:00 sati.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Komunalni radnik II“ ili na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno upisati ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

Sve informacije o ostalim uvjetima iz natječaja za zasnivanje radnog odnosa navedene su u tekstu natječaja kao i na mrežnim stranicama KD Kostrena.

Preuzmite dokumente

Radno mjesto- komunalni radnik pdf | Natjecaj_za_zasnivanja_radnog_odnosa_KRII-1.pdf | 236,91 KB