SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

KD Kostrena zapošljava kontrolora parkirališta

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Novosti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 19. travnja 2023. godine u 12:00 sati.

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 17/2023 od 28. ožujka 2023. godine, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva i čl. 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

J A V N I      N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme

RADNO MJESTO: Kontrolor parkirališta – 4 izvršitelja/ica
Rok – od 1. lipnja do 30. rujna 2023. godine
Mjesto rada – Općina Kostrena
Radni odnos se zasniva na određeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje rad subotom, nedjeljom i praznikom te obavezan probni rad.

Uvjeti:
– SSS
– Radno iskustvo – nije potrebno, prednost iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima
– Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
– Poznavanje osnova rada na računalu
– Poznavanje stranog jezika
– Samostalnost i fleksibilnost, organizacijske sposobnosti i vještina rada s ljudima

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, uz prijavu su dužne dostaviti:
– Životopis,
– Dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice s obje strane),
– Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika vozačke dozvole s obje strane)
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),
– Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja).

Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

Opis radnog mjesta:
– vrši nadzor naplate parkirnih površina kojima upravlja Društvo sukladno uputama neposrednog nadređenog i planu obilazaka,
– vodi brigu o urednoj naplati usluge parkiranja i izdavanju računa,
– brine o funkcionalnosti i ispravnosti znakova, natpisa i uređaja na parkiralištima,
– vrši i sve ostale poslove kojima se osigurava stanje funkcionalnosti i urednosti parkirnih površina kojima upravlja Društvo,
– komunicira i pruža informacije korisnicima usluge,
– odgovoran je za dnevno, tjedno i mjesečno ispunjavanje planiranih radnih obaveza i zadataka,
– surađuje s voditeljem Odjela i neposrednim nadređenim u cilju efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja posla,
– zadužuje i upravlja električnim romobilom, brine o vozilu, materijalu, sredstvima i opremi za rad koji su mu povjereni, te o istome vodi evidenciju,
– daje prijedloge za nabavu potrebnog potrošnog materijala, brine o njihovim zalihama i potrošnji,
– obavlja ostale poslove po nalogu nadređenih,
– rad s električnim romobilom.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 19. travnja 2023. godine do 12:00 sati.
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuje to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (”Narodne novine” broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuje to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Prijavljeni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju bit će pozvani na razgovor a po potrebi s njima će se obaviti i testiranje u odnosu na tražena znanja i sposobnosti.
Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru ukoliko na isti budu pozvani, kandidat koji ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu i odustao od konkuriranja na natječaju.

Dostavom prijave na natječaj kandidat pristaje na mogućnost zaduživanja i upravljanja električnim romobilom radi bržeg i efikasnijeg obavljanja poslovnih obaveza.

Prijave s naznačenom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Kontrolor parkirališta“ ili na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno naznačiti – „Za natječaj – Kontrolor parkirališta“).

Ukoliko se prijava dostavlja poštom, kandidat snosi rizik da prijava ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu prebivališta, koji su navedeni u dokumentaciji prijave na Natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Društvo zadržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.

 

 

Za KD Kostrena d.o.o.

Sonja Hladnik, dipl.inž.građ.

Član Uprave/ Direktorica Društva

Preuzmite dokumente

Javni natječaj - kontrolor parkirališta pdf | Natjecaj_za_zasnivanja_radnog_odnosa_Kontrolor_parkiralista.pdf | 233,99 KB