SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

KD Kostrena zapošljava pomoćnog radnika na održavanju zelenih površina

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 13. rujna 2023. godine u 12:00 sati.

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 49/2023 od 1. rujna 2023. godine, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva i čl. 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

J A V N I    N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme

Radno mjesto: Pomoćni radnik u Odsjeku zelene površine – 1 izvršitelja/ica

 

Rok: zapošljavanje na određeno vrijeme (do 31. prosinca 2023. godine)

Mjesto rada: Općina Kostrena

Radni odnos se zasniva na određeno i nepuno (18 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

Uvjeti:

 • NSS

Tražena znanja i sposobnosti:

 • Rad u timu

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, uz prijavu su dužne dostaviti:

 • Životopis,
 • Dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice s obje strane),
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja).

Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

Opis radnog mjesta:

 • obavlja pomoćne poslove i ostale zadatke prema uputama nadređenih,
 • sudjeluje u obavljanju poslova na području održavanja zelenih površina, plijevljenje i odstranjivanje korova, izgrabljivanje, gnojenje, sadnja sezonskog cvijeća, sadnja grmova i ostalog zelenila, zalijevanje, čišćenje ručnog alata,
 • odgovoran je za materijalne resurse koje zadužuje,
 • odgovoran je za pravilnu primjenu stručnih metoda rada, postupaka i tehnika,
 • obavlja i ostale poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanjima i vještinama po uputama nadređenih.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 13. rujna 2023. godine do 12:00 sati.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Svi uvjeti natječaja objavljeni su na mrežnoj stranici KD Kostrena i  dokumentu objavljenom u privitku.

Prijave s naznačenom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Pomoćni radnik u odsjeku zelene površine“ ili na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno upisati ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

Ukoliko se prijava dostavlja poštom, kandidat snosi rizik da prijava ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu prebivališta, koji su navedeni u dokumentaciji prijave na Natječaj.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

KD Kostrena zadržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.

Za KD Kostrena d.o.o.

Dražen Padovan, dipl.oec., v.r.

Član Uprave/ Direktor Društva

Preuzmite dokumente

Natječaj- pomoćni radnik u Odsjeku zelenih površina pdf | Natjecaj_za_zasnivanja_radnog_odnosa_Pomocni_radnik.pdf | 240,28 KB