SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

KD Kostrena zapošljava vrtlara na neodređeno

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 13. rujna 2023. godine u 12:00 sati.

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 49/2023 od 1. rujna 2023. godine, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva i čl. 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

J A V N I N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme

Radno mjesto: Vrtlar – 1 izvršitelja/ica

Rok:  zapošljavanje na neodređeno vrijeme
Mjesto rada: Općina Kostrena
Radni odnos se zasniva na neodređeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Uvjeti:
– SSS
– Radno iskustvo – 1 godina
– Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Tražena znanja i sposobnosti:
– Rad s motornom pilom i kosilicom
– Rad u timu

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, uz prijavu su dužne dostaviti:
– Životopis,
– Dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice s obje strane),
– Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika vozačke dozvole s obje strane)
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),
– Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja).

Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

Opis radnog mjesta:
• samostalno obavlja sve zadatke prema uputama i nalozima nadređene osobe,
• ovlašten je obavljati sve poslove na području održavanja zelenila, posebice košnje ekstenzivne travnjačke vegetacije, košnje i održavanja intenzivnih travnjaka, piljenja i rušenja manjih stabala, stručnog orezivanje zelenila, sadnje sezonskog cvijeća, sadnje grmova, stabala i ostalog raslinja,
• zadužuje mobilni aparat i komunicira s nadređenim i kolegama iz Odjela mobilnim aplikacijama radi efikasnijeg obavljanja posla,
• radi s motornim alatom, prema potrebi upravlja motornim vozilom prema nalogu nadređenog,
• iznimno, prema potrebi vrši i ostale zadatke u sklopu usluge prema Općini Kostrena,
• odgovoran je za materijalne resurse koje zadužuje,
• odgovoran je za pravilnu primjenu stručnih metoda rada, postupaka i tehnika,
• obavlja i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanjima i vještinama na temelju naloga nadređenih.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 13. rujna 2023. godine do 12:00 sati.
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Svi uvjeti natječaja objavljeni su na mrežnoj stranici KD Kostrena i dokumentu objavljenom u privitku.

Prijave s naznačenom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Vrtlar“ ili na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno upisati ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

Ukoliko se prijava dostavlja poštom, kandidat snosi rizik da prijava ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu prebivališta, koji su navedeni u dokumentaciji prijave na Natječaj.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

KD Kostrena zadržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.

 

Za KD Kostrena d.o.o.

Dražen Padovan, dipl.oec., v.r.
Član Uprave/ Direktor Društva

Preuzmite dokumente

Natječaj-radno mjesto vrtlar pdf | Natjecaj_za_zasnivanja_radnog_odnosa_Vrtlar-1.pdf | 241,94 KB