SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Nacrt prijedloga odluke o grobljima

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA: 363-01/21-06/1

URBROJ: 2170-07-05-21-2

Kostrena, 11. siječnja 2021. godine

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 Nacrt prijedloga odluke o grobljima

Pravni temelj za donošenje Odluke o grobljima je članak 18.  Zakona o grobljima  (“Narodne novine” broj 19/98, 50/12 i 89/17) kojim je propisano da je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno donijeti propis o mjerilima i načinu dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenskim razmacima ukopa u popunjena grobna mjesta te o načinu ukopa nepoznatih osoba, održavanju groblja i uklanjanju otpada, uvjetima upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem, uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje i članak 34. Statuta Općine Kostrena (“Službene novine Općine Kostrena” broj 2/18, 11/18, 1/20), kojim je propisano da Općinsko vijeće Općine Kostrena odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Kostrena.

Obzirom da je kapacitet groblja Sveta Lucija povećan nakon realizacije investicije rekonstrukcija groblja Sveta Lucija, novom odlukom definirat će mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, a pojedine odredbe iz važeće Odluke o grobljima (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 23/99, 20/00) zbog proteka vremena će se izmijeniti, dopuniti i prilagoditi potrebama Općine Kostrena i Uprave groblja. Nova odluka o grobljima bit će osnova za određivanje visine naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visine godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 11. siječnja do 2. veljače 2021. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga odluke o grobljima putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga odluke na koje se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Prijedloga odluke o grobljima o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

 

     Pročelnik

                    Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif. v.r.

Preuzmite dokumente

Nacrt prijedloga odluke o grobljima pdf | NACRT-prijedloga-Odluke-o-grobljima.pdf | 132,61 KB
Obrazac za savjetovanje docx | Kostrena_OBRAZAC-odluka-o-grobljima.docx | 15,63 KB
Poziv pdf | Poziv-savjetovanje-Odluka-o-grobljima.pdf | 76,34 KB