SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaj za člana Uprave (direktora) KD Kostrena d.o.o.

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 22. siječnja 2019. godine.

Temeljem članka 18. Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću KD KOSTRENA  d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga (potpuni tekst), sa sjedištem u Kostreni, Skupština društva raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA ČLANA UPRAVE ( DIREKTORA) KD KOSTRENA d.o.o.

 

Za člana Uprave (direktora) društva može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ( NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) ispunjava sljedeće uvjete:

 

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (sedmog stupnja) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)

– najmanje pet ( 5 ) godina radnog iskustva

– poznavanje jednog svjetskog jezika

– vozačka dozvola “B” kategorije

 

Uz prijavu, kandidat mora priložiti:

– životopis

– preslika osobne iskaznice ili domovnice

– diplomu o završenom studiju i stečenoj stručnoj spremi (original ili preslika)

– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o stažu osiguranja ) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja

– izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje  iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, odnosno da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

– dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili indeksa)

fakulteta iz kojeg je razvidno da je kandidat položio ispit iz jednog svjetskog jezika)

–  plan i program rada Društva

– dokaz o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju koji imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu KD KOSTRENA d.o.o., Žuknica 1 B, 51221 Kostrena, s naznakom “Natječaj za člana Uprave – ne otvaraj”, u roku od petnaest ( 15 ) dana od objave natječaja na WEB stranici KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Člana Uprave (Direktora)  imenuje Skupština društva na mandat od 4 ( četiri ) godine, s probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 10 ( deset ) dana od dana donošenja odluke Skupštine društva o imenovanju člana Uprave.

 

 

U Kostreni, 07. siječnja 2019. godine

Preuzmite dokumente

TEKST NATJEČAJA pdf | TEKST-NATJECAJA-ZA-CLANA-UPRAVE-DIREKTORA-KD-KOSTRENA-d.o.o.-OD-07.01.2019.-za-web.pdf | 83,16 KB