SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra kulture Kostrena

Natječaji drugih tijela i ustanova

Na temelju članka 5. stavak 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01) i članka 34. Statuta Općine Kostrena (“Službene novine Općine Kostrena” broj 2/18, 11/18), a u svezi članka 14. stavak 1. i 2. Statuta Centra kulture Kostrena, Općinsko vijeće Općine Kostrena raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra kulture Kostrena

 

Uvjeti:

Ravnateljem može biti imenovana osoba koja ima:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij društvene ili humanističke struke
 • najmanje pet godina radnog staža u struci
 • znanje najmanje jednog svjetskog jezika
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

 

Ravnatelj/ravnateljica se imenuju na mandat od četiri godine.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Iznimno, za ravnatelja može biti imenovana osoba koja, pored navedenih uvjeta nema visoku stručnu spremu ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina radnog staža.

 

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnica),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o radnom stažu (preslika potvrde HZMO o ostvarenom radnom stažu, potvrde poslodavaca, ugovora o radu i sl.),
 • dokaz o traženom radnom stažu u struci od najmanje 5 (pet) godina na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 (pet) godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana (izvornik),
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (uvjerenje, certifikat, potvrda, potpisana izjava kandidata i sl.),
 • prijedlog programa rada i razvoja Centra kulture Kostrena za četverogodišnje razdoblje.

 

Ako se kandidat/kandidatkinja poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu na adresu:

Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena s naznakom „Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra kulture Kostrena – NE OTVARATI“.

 

Kandidati prijavom na natječaj daju suglasnost Općini Kostrena da sve dostavljene podatke vezane uz kandidata, u okviru svojeg redovnog poslovanja, provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju  zaštitu osobnih podataka.

 

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će obaviješteni o terminu razgovora.

 

Općina Kostrena zadržava pravo poništiti javni natječaj u svakom trenutku.

 

O rezultatima natječaja prijavljeni kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

OPĆINA KOSTRENA