SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaj za izbor direktora Turističke zajednice općine Kostrena

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 24. ožujka 2022. godine u 23:59 sati.

 Turističko vijeće Turističke zajednice općine Kostrena raspisuje

NATJEČAJ

za izbor direktora Turističke zajednice općine Kostrena

(1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme na 4 godine)

 Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:

 1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
 3. znanje jednog stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu,
 5. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice općine Kostrena na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica,
 6. položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, dužan je u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Osim prethodno navedenih uvjeta kandidat mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • ime i prezime kandidata, OIB
 • adresu,
 • broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
 • naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
 • specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
 • potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 • životopis;
 • presliku osobne iskaznice;
 • presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog natječajem;
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima potrebno radno iskustvo
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit;
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od tri mjeseca;
 • vlastoručno potpisanu izjavu da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju te nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice općine Kostrena u skladu s metodologijom i uputama Ministarstva turizma za izradu godišnjeg programa rada

Napomena: U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Potpunom prijavom smatra se prijava sa svim podatcima i prilozima navedenim u cjelovitom tekstu Natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice općine Kostrena.

Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom Natječaj za radno mjesto direktora“ , na adresu Turistička zajednica općine Kostrena, Kostrenskih boraca 1a, 51221 Kostrena, osobno, preporučenom poštom ili elektroničkom poštom na: tzo-kostrena@ri.t-com.hr

Krajnji rok za dostavu prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Kostrena i Općine Kostrena bez obzira na način dostave.

Preuzmite dokumente

Natječaj za direktora TZOK pdf | Natječaj-za-izbor-direktora-TZOK.pdf | 65,37 KB