SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

NATJEČAJ  ZA RADNO MJESTO-POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU za djecu s posebnim potrebama  – 3 izvršitelja/ice

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa

KLASA: 112-03/19-01/4

URBROJ: 2170-07-54-19-1

Kostrena, 10. prosinca 2019. godine

 

Temeljem Odluke  Upravnog vijeća sa sjednice održane 10. prosinca 2019. godine  Dječji vrtić “Zlatna ribica” raspisuje:

 

NATJEČAJ  ZA RADNO MJESTO

POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU za djecu s posebnim potrebama  – 3 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme u trajanju

od 02.01.2020. godine  do 31.08.2020. godine ili do prestanka potrebe za obavljanje navedenih poslova

 

UVJETI:

 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN. br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

 

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola.

Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– zamolbu sa životopisom,

– presliku domovnice i osobne iskaznice,

– potvrdu o stečenom obrazovanju,

– uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od mjesec dana (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, čl.25 st.2 i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, čl.25. st.4.)

– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa te dokaze sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

 

 

 

Natječaj traje od 12. prosinca 2019. godine do 20. prosinca 2019. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić “Zlatna ribica“, Žuknica 1a, 51221 Kostrena, s naznakom “Za natječaj-ne otvarati”.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Obavijesti kandidatima/kandidatkinjama kao i odabir istih obavit će se u zakonskom  roku.

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

doc.dr.sc. Željko Linšak dipl.san.ing.

_

Preuzmite dokumente

Natječaj pdf | natječaj-za-asistenta.pdf | 800,71 KB
Odluka o poništenju natječaja pdf | odluka-o-poništenju-natječaja.pdf | 423,01 KB