SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja- referent/referentica komunalni redar

Obavijesti Zasnivanje radnog odnosa

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA    

OPĆINA KOSTRENA

Povjerenstvo za provedbu oglasa


KLASA: 112-03/18-01/02
URBROJ:2170-07-04-18-9
Kostrena,  18.  travnja 2018. godine

 

Temeljem odredbe članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu 1 službenika/službenice na određeno vrijeme na radno mjesto referent/referentica komunalni-prometni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, Službi za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje, objavljuje slijedeću

 

        O B A V I J E S T

  o vremenu održavanja prethodne provjere znanja

    i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

 

           Pisano testiranje održat će se dana 24. travnja 2018. godine s početkom u 10.00 sati, na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (Općinska Vijećnica).

            Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koje ispunjavaju formalne uvjete javnog oglasa za prijam u službu 1 službenika/službenice na određeno vrijeme (šest mjeseci) na radno mjesto referent/referentica komunalni-prometni redar  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, Službi za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje, objavljenog dana 03. travnja  2018. godine pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Rijeka te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje ispunjavaju formalne uvjete oglasa i koji/koje dobiju poziv za testiranje. Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupi/e pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni oglas.

S kandidatima/kandidatkinjama koji/koje na pisanom testiranju ostvare najmanje ili više od 50% ukupnog broja bodova, održati će se intervju i to dana 24. travnja 2018. godine u 12.00 sati na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (Općinska Vijećnica).

Upute i obavijesti kandidata/kandidatkinja, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objavljene su na web stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr.

            Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

 

                                                                                                  Predsjednik Povjerenstva

               za provedbu javnog oglasa

                     

                 Milan Tićak, dipl.ing. v.r.