SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Novosti

KLASA: 112-03/17-01/02
URBROJ: 2170-07-04-17-
Kostrena, 22. studenog 2017.

Temeljem odredbe članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu l službenika/službenice na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik/ca za financije, gospodarstvo, lokalni i ekonomski razvoj u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, Službi za financije i gospodarstvo, objavljuje slijedeću

OBAVIJEST

o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Pisano testiranje održati će se u srijedu, dana 29. studenog 2017. godine s početkom u 10:00 sati, na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (Vijećnica).

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koje ispunjavaju formalne uvjete javnog oglasa za prijam u službu 1 službenika/službenice na određeno vrijeme (šest mjeseci uz obvezni probni rad od dva mjeseca) na radno mjesto viši stručni 5uradnikka za financije, gospodarstvo, lokalni i ekonomski razvoj u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, Službi za financije i gospodarstvo, objavljenog dana 09. studenog 2017. godine pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Rijeka i na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje kojilkoje ispunjavaju formalne uvjete javnog oglasa i koji/koje dobiju poziv za testiranje. Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupi/e pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni javni oglas.

S kandidatima/kandidatkinjama koji/koje na pisanom testiranju ostvare najmanje ili više od 50% ukupnog broja bodova, održati će se intervju i to u petak, 01. prosinca 2017. godine u s početkom u 10:00 sati na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (Vijećnica).

Upute i obavijesti kandidata/kandidatkinja, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objavljene su na web — stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr.

Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Predsjednik Povjerenstva za provedbu javnog oglasa
Martina Zekić, tnag.oecc.