SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

OBAVIJEST – Zahtjev za dodjelu koncesijskih odobrenja za 2020. godinu

Obavijesti

 O B A V I J E S T
o podnošenju zahtjeva za dodjelu koncesijskih odobrenja
na pomorskom dobru na području Općine Kostrena za 2020. godinu

 

 U Službenim novinama Općine Kostrena broj 11/19 objavljen je Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kostrena za 2020. godinu (u nastavku: Plan), a koji Plan stupa na snagu dana 26. prosinca 2019. godine.

 Sve zainteresirane pravne i fizičke osobe – vlasnici obrta, registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se traži koncesijsko odobrenje mogu, po stupanju predmetnog Plana na snagu, podnijeti zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Kostrena za 2020. godinu.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu Zahtjeva Vijeću za dodjelu koncesijskih odobrenja Općine Kostrena, putem Upravnog odjela za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu , na adresu: Općina Kostrena, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena, (ured br. 5 – Pisarnica), a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Planu.

Tiskani obrazac zahtjeva može se preuzeti u pisarnici Općine Kostrena ili na službenim mrežnim stranicama Općine Kostrena www.kostrena.hr.

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, sredstva, te maksimalna površina zauzeća pojedine mikrolokacije određeni su člankom 5. Plana.

Podnositelj zahtjeva dužan je, sukladno članku 8. Plana, zahtjevu obavezno priložiti:

  • dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti);
  • dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru, odnosno dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva;
  • dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje djelatnosti s brodicom/brodom);
  • potvrdu Općine Kostrena, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo da nema dospjelih, a nepodmirenih dugovanja (ne stariju od 30 dana);
  • izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Kostrena za uklanjanje i odvoz svih predmeta i stvari ukoliko se nalaze izvan odobrene mikrolokacije, koje se nalaze na mikrolokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te predmeta i stvari postavljenih na mikrolokaciji čije postavljanje nije odobreno koncesijskim odobrenjem.

Koncesijsko odobrenje daje se na vremenski period od 1 (jedne) godine.

U slučaju da je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji, Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski prije zaprimljen i koji je potpun.

 

OPĆINA KOSTRENA

Preuzmite dokumente

Zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja pdf | Zahtjev-za-dodjelu-koncesijskog-odobrenja-.pdf | 94,86 KB
Izjava o suglasnosti docx | Izjava-suglasnost-komunalnom-redaru-Plan-upravljanja-pomorskim-dobrom-za-2020.-godinu.docx | 12,72 KB
Prikaz mikrolokacija na području Općine Kostrena pdf | Digtalni-ortofoto-snimak-mikrolokacija-Plan-upravljanja-pomorskim-dobrom-za-2020.-godinu.pdf | 8,21 MB