SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Održan sastanak predstavnika Općine, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ i Lučke kapetanije Rijeka

Novosti Obavijesti

Na prijedlog Općine Kostrena 15. svibnja 2023. održan je sastanak na kojem su bili načelnik Općine Kostrena Dražen Vranić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje Općine Kostrena Dario Modrić, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a Željko Linšak i lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka Darko Glažar.

Povod održavanju sastanka je sad već kontinuirano onečišćenje mora i obalnog pojasa u Kostreni ugljikovodicima iz Inine Rafinerije nafte na Urinju kao i završetak sanacije prošlogodišnjeg onečišćenja izazvanog istjecanjem ugljikovodika iz HEP-ove Termoelektrane.

S obzirom na učestalo onečišćenje obalnog pojasa i mora od Lučice Podurinj do uvale Dražica, koja se nalazi u krugu Rafinerije, na sastanku su doneseni slijedeći zaključci:

  1. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a će na osnovu zahtjeva Općine Kostrena kontinuirano provoditi uzorkovanje mora na nekoliko lokacija u obalnom području. Broj lokacija, točne pozicije uzorkovanja i parametre ispitivanja, definirati će NZZJZPGŽ u suradnji s Općinom Kostrena. Ispitivanje mora sastojat će se od praćenja fizikalnih, fizikalno-kemijskih, kemijskih i mikrobioloških pokazatelja. Na osnovi rezultata mikrobioloških pokazatelja odredit će se kakvoća mora za kupanje, sukladno važećoj Uredbi o kakvoći mora za kupanje. Rezultati fizikalnih, fizikalno kemijskih i kemijskih pokazatelja usporedit će se s referentnom postajom Svežanj kako bi se procijenila kvaliteta mora ispitivanih lokacija. Obzirom da predstoji kupališna sezona, NZZJZ PGŽ donijet će procjenu je li more na onečišćenjem zahvaćenom području optimalne kvalitete i sigurno za kupanje.
  2. Uzorkovanje mora Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a će obavljat će najmanje jednom tjedno, s time da će poseban naglasak biti na kvaliteti i sigurnosti mora za kupanje, osobito na potezu od plaže Spužvina do granica Rafinerije te na plažama Klančić i Podkvarovo, odnosno prostoru od Lučice Podurinj do uvale Dražica.
  3. U slučaju novih onečišćenja koja su i nadalje moguća s obzirom da prema iskazu INA-e dolaze iz podzemlja Rafinerije ili da se uzorkovanjem ustanovi kvaliteta mora koja nije sigurna za kupanje, obavijestit će se sve nadležne institucije, a poglavito Državni inspektorat, Odjel vodopravne inspekcije, te Odjel za zaštitu okoliša. Budući da je zbog dosadašnjih onečišćenja mora i obale na teren već izlazilo više inspekcija, zatražit će se dostava svih do sad izdanih nalaza i rješenja.

U odnosu na onečišćenje koje se je dogodilo istjecanjem ugljikovodika iz Termoelektrane, a čije sanacija ulazi u završnu fazu, na sastanku donesen je sljedeći zaključak:

  1. Sanacija obalnog pojasa, čišćenje stijena, eskavacija i zbrinjavanje onečišćenog šljunka na plaži Spužvina je završeno kao i na preostalom djelu obalnog pojasa od plaže Spužvina do plaže Perilo.
  2. Na plaži Perilo je završena eskavacija onečišćenog šljunka, očišćene i oprane su stijene, te s današnjim danom sukladno planu rada Dezinsekcije d.o.o. Rijeka, koja je nositelj i glavni izvođač radova na sanaciji onečišćenja, započinje nasipavanje ove plaže s novim čistim šljunčanim materijalom, tako da bi dokraja tjedna trebala završiti sanacija i povrat u prijašnje stanje i ove plaže.
  3. Na stijenama, obalnog dijela pod nazivom Perovića vala, nastavit će se aktivnost čišćenja obalnog djela, s obzirom da zbog pristupačnosti terena nije moguća primjena strojeva.