SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Poziv na dostavu ponude- građevinski radovi na arheološkom nalazištu Solin

Jednostavna nabava

              REPUBLIKA  HRVATSKA
         PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
               OPĆINA KOSTRENA
  UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE,
PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 612-08/17-01/01
URBROJ: 2170-07-04-18-21

Kostrena, 9. studeni 2018.

                                  

    Građevinski radovi na arheološkom nalazištu Solin

  evidencijski broj nabave: B-5287/01-2018
poziv za dostavu ponude, dostavlja se

 

Prema članku 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službene novine Općine Kostrena” br. 3/17) Naručitelj Općina Kostrena pokrenuo je predmetnu nabavu te objavljujemo ovaj poziv na dostavu ponude.

 

 1. Naručitelj

Općina Kostrena, Sv. Lucija br. 38, 51 221 Kostrena, OIB: 32131316182

 

 1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je izvođenje građevinskih radova na arheološkom nalazištu Solin.

Na području Kostrene već se deset godina provode istraživanja i niz aktivnosti koja će se nastaviti provoditi i ove godine. Radovi koji će se provoditi na lokalitetu radi daljnjih istraživanja su arheološki iskopi – ručni iskop bedemskog opasača (širina 1 m, dubina 0,50 m), površinski iskop trave i kamenja (dubine 30 m) te strojno izmještanje i deponiranje iskopanog materijala.

 

 1. Procijenjena vrijednost nabave

21.600,00 kuna (bez uključene vrijednosti PDV-a)

Cijenu ponude iskazati na sljedeći način:

Proizvod/usluga Količina sati rada Cijena PDV Ukupno
Rad strojeva bez obzira na veličinu   kn kn kn
Rad radnika bez obzira na kvalifikaciju   kn kn kn
ukupan iznos kn kn kn

 

 1. Kriterij odabira ponuda

Kriterij za odabir je najniža cijena.

U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

 

 1. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji trebaju ispuniti

Ponuditelj treba dokazati da za izvođenje građevinskih radova posjeduje Dopuštenje za izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru prema čl. 2 st. 1. toč. 5. Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, 44/10).

 

 1. Način dostave ponude

E-poštom na adresu: dario.modric@kostrena.hr; mateja.matijasec@kostrena.hr

 

 1. Rok za dostavu ponude
  13. studeni 2018. godine do 10:00 sati. Ponuditelj je sam dužan pobrinuti se da njegova ponuda stigne na vrijeme.

 

 1. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda neće biti javno.

 

 1. Plaćanje

30 dana od dana primitka računa, po izvršenju radova.

 

 1. Kontakt

Dario Modrić, telefon: 051/209-002, e-mail: dario.modric@kostrena.hr

 

 

v.d. Pročelnika

Upravnog odjela za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje                         

 

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti

 

Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif.

 

Mateja Matijašec, mag. educ. philol. croat.                                  

 

 

 PRILOG:

 • Ponudbeni list

Preuzmite dokumente

Poziv na dostavu ponude pdf | Poziv-za-dostavu-ponude-arheološko-nalazište-Solin.pdf | 450,69 KB
Ponudbeni list doc | PONUDBENI-LIST-solin.doc | 42,50 KB