SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Poziv na dostavu ponude- Usluge logopedskih vježbi

Jednostavna nabava Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 18. veljače 2022. godine.

KLASA: 500-01/22-03/04

URBROJ: 2170-22-04-22-1

Kostrena, 10. veljače 2022. godine

Temeljem Plana nabave za 2022. godinu i članka 9. stavka 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službene novine Općine Kostrena” broj 3/17), Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena objavljuje

P O Z I V

za dostavu ponuda

za pružanje usluge logopedskih vježbi za potrebe Dječjeg vrtića “Zlatna ribica”

u 2022. godini

  1. NAZIV NARUČITELJA

Općina Kostrena (OIB: 32131316182), Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je pružanje usluge logopedskih vježbi za djecu polaznike Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” prema važećim nalazima i procijenjenom stanju (10-15 korisnika). Logopedske vježbe održavaju se jednom tjedno u popodnevnom terminu tijekom 2022. godine izuzev srpnja i kolovoza (sveukupno 44 dolazaka). Lokacija pružanja naznačene usluge je Dječji vrtić “Zlatna ribica”.

  1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

B-103/01-2022

  1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

37.600,00 kn  (bez PDV-a)

  1. UVJETI NABAVE

Ponuditelj može biti fizička ili pravna osoba.

Postupak nabave uključuje sklapanje ugovora o pružanju usluge logopedskih vježbi za potrebe Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” u 2022. godini.

Ugovor se sklapa za 2022. godinu. Izvršitelj se obvezuje na mjesečnoj bazi dostavljati izvješća koja sadrže spisak korisnika usluga i obim pružene usluge.

Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana otvaranja ponude.

  1. CIJENA PONUDE

Ponuditelji dostavljaju ponude s izraženom jediničnom cijenom u kunama po jednom dolasku bez PDV-a. U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Jedinična cijena ponude izražava se u brojkama.

Ponuđena jedinična cijena usluge bez PDV-a je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme ispunjenja ugovornih obveza i neće se mijenjati za vrijeme važenja ugovora.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu na mjesto predviđeno za upis jedinične cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

  1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Ponuda s najnižom cijenom ponuđene usluge.

  1. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili predajom osobno u pisarnici u zatvorenoj koverti s naznakom: „Ponuda za vršenje usluge logopedskih vježbi u Dječjem vrtiću “Zlatna ribica” u 2022. godini”. – NE OTVARATI“, ili elektroničkim putem na službenu e-mail adresu: kostrena@kostrena.hr

Rok za dostavu ponude:  18. veljače 2022. godine

9. OSTALI OBAVEZNI UVJETI NABAVE

Ponuditelj je u sklopu ponude dužan dostaviti dokaz o stručnoj spremi osobe koja će vršiti uslugu logopeda.

KONTAKT

Katarina Zelić, katarina.zelic@kostrena.hr, 051/209-075

 

DATUM OBJAVE POZIVA NA SLUŽBENOJ MREŽNOJ STRANICI OPĆINE KOSTRENA: 10. veljače 2022. godine

PRILOG:

– Ponudbeni list, Prilog 1

 

            PROČELNICA

 Jasna Mavrinac, dipl. iur.

Preuzmite dokumente

POZIV za dostavu ponuda - logopedske vježbe docx | Poziv-za-dostavu-ponuda-LOGOPEDSKE-VJEZBE-2022.docx | 40,26 KB
Prilog 1, ponudbeni list doc | PRILOG-1-Ponudbeni-list-logopedske-vjezbe-2022.doc | 41,00 KB