SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Poziv na dostavu ponude- Usluge logopedskih vježbi

Jednostavna nabava Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 8. veljače 2021. godine u 12:00 sati.

KLASA: 500-04/21-01/06

URBROJ: 2170-07-04-21-1

Kostrena, 02. veljače 2021. godine

 

 

Predmet:         Usluga logopedskih vježbi

evidencijski broj nabave: B-103/1-2021

poziv za dostavu ponude, dostavlja se

 

Sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Općine Kostrena“ broj 3/17) Naručitelj Općina Kostrena pokrenuo je predmetnu nabavu te upućujemo ovaj poziv za dostavu ponude.

 

 1. Naručitelj

Općina Kostrena, Sv. Lucija br. 38, 51221 Kostrena OIB: 32131316182

 

 1. Predmet nabave

Usluga logopedskih vježbi

 

 1. Izvor planiranih sredstava

Proračun Općine Kostrena za 2021. godinu.

 

 1. Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je pružanje usluge logopedskih vježbi za djecu polaznike Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ prema važećim nalazima i procijenjenom stanju (10-15 korisnika). Logopedske vježbe trebaju se održavati jednom tjedno u popodnevnom terminu tijekom 2021. godine izuzev srpnja i kolovoza (43 dolazaka). Lokacija pružanja usluge je Dječji vrtić „Zlatna ribica“.

 

 1. Cijena ponude

Ponuditelji dostavljaju ponude s cijenom u kunama po jednom dolasku.

Cijena ponude piše se brojkama.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuđena ukupna cijena je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme ispunjenja ugovornih obveza i neće se mijenjati za vrijeme važenja Ugovora.

Ponuditelj može biti fizička ili pravna osoba.

Ponuditelj je dužan dostaviti dokaz o stručnoj spremi osobe koja će biti angažirana na projektu (logoped).

 

 1. Ukupna vrijednost nabave

47.000,00 kn brutto

 

 1. Kriterij odabira ponuda

Najniža cijena ponude.

 

 1. Način dostave ponude

E-poštom, poštom ili osobno u pisarnicu Općine Kostrena.

 

 1. Jezik na kojem se izrađuje ponuda

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku na latiničnom pismu i predaje ispunjena na računalu. Svi dokazi priloženi u ponudi moraju biti na hrvatskom jeziku na latiničnom pismu. Ukoliko neki dijelovi ponude nisu na hrvatskom jeziku, ponuditelj je obvezan iste dostaviti s prijevodom ovlaštenog prevoditelja na hrvatskom jeziku.

 

 1. Rok za dostavu ponude

Ponedjeljak, 08. veljače 2021. godine do 12:00 sati. Ponuditelj je sam dužan pobrinuti se da njegova ponuda stigne na vrijeme i neoštećena.

 

 1. Otvaranje ponuda:

Otvaranje ponuda neće biti javno.

 

 1. Plaćanje:

Definirat će se ugovorom.

 

 1. Kontakt:

Mateja Matijašec, telefon: 051/209-040, e-mail: mateja.matijasec@kostrena.hr

 

 

 

PRILOG:

 • Ponudbeni list, PRILOG 1

 

Pročelnica
Jasna Mavrinac, dipl.iur.

 

Preuzmite dokumente

Ponudbeni list doc | PRILOG-1-Ponudbeni-list.doc | 40,50 KB